Übersetzungen von Bernd Perplies: Stories und Artikel

Amazon
  

Bernd Perplies
  Christopher L. Bennett
  Danksagungen (2010) (D) (Art. oder Red.)
   (2008) (US)
  Christopher L. Bennett
    Mehr als die Summe (SF)
    Cross Cult Star Trek Next Gen., 5
    978-3-941248-65-6

 
Amazon
  

Bernd Perplies
  Michael A. Martin
  Danksagungen (2015) (D) (Nachwort)
   (2012) (US)
  Michael A. Martin
    Die dem Sturm trotzen (SF)
    Cross Cult Star Trek Enterprise, 6
    978-3-86425-295-2

 
Amazon
  

Bernd Perplies
  Michael A. Martin
  Das höchste Maß an Hingabe (2011) (D) (Auszug)
  Last Full Measure (2010) (US)
  Peter David
    Die Waffe (SF)
    Cross Cult New Frontier, 4
    978-3-942649-04-9