Übersetzungen von Markus Mäurer: Stories und Artikel

Amazon
  

Markus Mäurer
  Nina Allan
  Im Angesicht Gottes fliegen (2012) (D)
  Flying in the Face of God (2010) (E)
  Ulrich Blode (Hrsg.)
    Phase X 9 (SF)
    Atlantis Phase X, 9
    978-3-86402-049-0

 
Amazon
  

Markus Mäurer
  Aliette de Bodard
  Verstreut entlang des Himmelsflusses (2015) (D)
   (E)
  Ulrich Blode (Hrsg.)
    Phase X 11 (SF)
    Atlantis Phase X, 11
    978-3-86402-225-8

 
    

Markus Mäurer
  Lavie Tidhar
  Selfies (2015) (D)
  Selfies (2014) (E)
  Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
    phantastisch! 58 (SF)
    Atlantis phantastisch!, 58

 
    

Markus Mäurer
  Jo Walton
  Was würde Sam Spade tun? (2015) (D)
  What Would Sam Spade Do? (2006) (E)
  Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
    phantastisch! 59 (SF)
    Atlantis phantastisch!, 59