Übersetzungen von Keiko Miriam Inaba: Stories und Artikel

Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Absolut zuverlässige Produkte (1982) (D)
  Shinyo are seihin (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Allzu menschlich (1982) (D)
  Ningenteki (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Anders (1982) (D)
  Chigai (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Der Besucher (1982) (D)
  Raihosha (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Eden (1982) (D)
  Togenkyo (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko MIriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Der eine Apparat (1982) (D)
  Hitotsu no sochi (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das eine Ziel (1982) (D)
  Hitotsu no mokuhyo (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Erziehungshilfe (1982) (D)
  Kowai ojisan (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Feineinstellung (1982) (D)
  Chosei (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Die Forderung (1982) (D)
  Yokyu (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Fortschritt (1982) (D)
  Shimpo (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das gebührenfreie Telephon (1982) (D)
  Muryo denwaki (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Die Geschenke vom Knopfstern (1982) (D)
  Botan-hoshi kara no okurimono (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Eine Geschenksendung (1982) (D)
  Purezento (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Ein Glückspilz (1982) (D)
  Shiawase na yatsu (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Hallo, komm raus! (1982) (D)
  Oi, dete koi (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Ein herrlicher Stern (1982) (D)
  Subarashii hoshi (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Ein hinterlistiger Planet (1982) (D)
  Ijiwaru na hoshi (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Die Höllenmaschine (1982) (D)
  Yakkai na sochi (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Im Zeitalter der Verträge (1982) (D)
  Keiyaku jidai (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Im Zeitalter des Stillstands (1982) (D)
  Chintai no jidai (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Kidnapping (1982) (D)
  Yukai (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das letzte Unternehmen (1982) (D)
  Saigo no jigyo (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das Ministerium für Erhaltung des Lebens (1982) (D)
  Seikatsu-iji-sho (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Mit dem Geschenk der Unsterblichkeit (1982) (D)
  Omiyage o motte (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das Mitbringsel (1982) (D)
  Omiyage (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Notlandung (1982) (D)
  Sonan (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Die Prämie (1982) (D)
  Keihin (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Das Rätsel der Fußspuren (1982) (D)
  Ashiato no nazo (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Ein Roboter mit Launen (1982) (D)
  Kimagure robotto (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Der Sekretär auf der Schulter (1982) (D)
  Kata no nue no hisho (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Die Siedler (1982) (D)
  Kaitakusha-tachi (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Soll ich sie bauen? (1982) (D)
  Tsukuru-beki ka (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Sweet Bonny (1982) (D)
  Bokko-chan (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Trompetensignale (1982) (D)
  Rappa no oto (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Der Universal-Wertmesser (1982) (D)
  Kachi-kensaki (1978) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Urteilsvollstreckung (1982) (D)
  Shokei (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Wenn der Winter kommt (1982) (D)
  Fuyu kitarinaba (1971) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Ein wunderbarer Himmelskörper (1982) (D)
  Subarashii tentai (1972) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8

 
Amazon
  

Keiko Miriam Inaba
  Shinishi Hoshi
  Zwischenhalt auf dem Transport (1982) (D)
  Yuso-chu (1976) (J)
  Shinishi Hoshi
    Ein hinterlistiger Planet (C) (SF)
    Heyne SF & F, 3892
    3-453-30815-8