Übersetzungen von Burkhard Blüm: Stories und Artikel

    

Burkhard Blüm
  Ron Bennett
  OsterCon der BSFA in Harrogate (1962) (D) (Art. oder Red.)
   (E)
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 28 (SP)
    Privatdruck SF Times, 28

 
    

Burkhard Blüm
  Ray Bradbury
  Woher erhalten Sie Ihre Ideen? (1962) (D) (Art. oder Red.)
   (1952) (US)
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 30 (SP)
    Privatdruck SF Times, 30

 
    

Burkhard Blüm
  Les Nirenberg
  Die Gafiation von Lem Cole (1961) (D) (Art. oder Red.)
  The Gafiation of Lem Cole (E)
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2

 
    

Burkhard Blüm
  D.R. Smith
  Weinbaum nach 25 Jahren (1962) (D) (Art. oder Red.)
  Weinbaum After Twenty-Five Years (1960) (US)
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 30 (SP)
    Privatdruck SF Times, 30

 
    

Burkhard Blüm
  Harry Warner jr.
  Postmortem (1) (1960) (D)
   (US)
  Helmut Klemm (Hrsg.)
    The Bug Eye 3 (SF)
    Privatdruck Bug Eye, 3

 
    

Burkhard Blüm
  Harry Warner jr.
  Postmortem (2) (1960) (D)
   (US)
  Helmut Klemm, Rüdiger Gosejacob (Hrsg.)
    The Bug Eye 4 (SF)
    Privatdruck Bug Eye, 4