Übersetzungen von Florian Albrod: Stories und Artikel

Amazon
  

Florian Albrod
  S.P. Cawkwell
  Der Gildar-Graben (2014) (D) (Auszug)
  The Gildar Rift (2011) (E)
  S.P. Cawkwell, Ben Counter, John French, Darius Hinks
    Architekt des Schicksals (C) (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 66
    978-1-78193-066-3

 
Amazon
  

Florian Albrod
  John French
  Der letzte Memorator (2013) (D)
  The Last Remembrancer (2011) (E)
  Christian Dunn (Hrsg.)
    Zeitalter der Dunkelheit (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 4
    978-1-78193-004-5

 
Amazon
  

Florian Albrod
  John French
  Der letzte Memorator (2013) (D)
  The Last Remembrancer (2011) (E)
  Christian Dunn (Hrsg.)
    Zeitalter der Dunkelheit (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 53
    978-1-78193-053-3

 
Amazon
  

Florian Albrod
  John French
  Der letzte Memorator (2013) (D)
  The Last Remembrancer (2011) (E)
  Christian Dunn, Graham McNeill, Gav Thorpe
    Zeitalter der Dunkelheit / Die verstoßenen Toten / Verlorene Erlösung (C) (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 537
    978-1-78193-537-8

 
Amazon
  

Florian Albrod
  Nick Kyme
  Vergessene Söhne (2013) (D)
  Forgotten Sons (2011) (E)
  Christian Dunn (Hrsg.)
    Zeitalter der Dunkelheit (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 4
    978-1-78193-004-5

 
Amazon
  

Florian Albrod
  Nick Kyme
  Vergessene Söhne (2013) (D)
  Forgotten Sons (2011) (E)
  Christian Dunn (Hrsg.)
    Zeitalter der Dunkelheit (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 53
    978-1-78193-053-3

 
Amazon
  

Florian Albrod
  Nick Kyme
  Vergessene Söhne (2013) (D)
  Forgotten Sons (2011) (E)
  Christian Dunn, Graham McNeill, Gav Thorpe
    Zeitalter der Dunkelheit / Die verstoßenen Toten / Verlorene Erlösung (C) (SF)
    Black Library Warhammer & 40000, 537
    978-1-78193-537-8