Übersetzungen von Gisela Schmitt: Bücher

Amazon
  

Gisela Schmitt
  Stephanie Chong
  Im Bann der Dämonin (2013) (D) (F) (?)
  The Demoness of Waking Dreams (US)
  Mira darkiss, 65076: 1. Aufl. (TB) (DE)
  363 S., ISBN: 978-3-86278-730-2

 
Amazon
  

Gisela Schmitt
  Stephanie Chong
  Die Sehnsucht des Dämons (2012) (D) (F) (?)
  Where Demons Fear to Tread (US)
  Mira darkiss, 65063: 1. Aufl. (TB) (DE)
  316 S., ISBN: 978-3-86278-466-0