Übersetzungen von Johannes Neubert: Bücher

Amazon
  

Johannes Neubert
  Brian McClellan
  Das Feuer der Revolution (C) (2021) (D) (F) (?)
   (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 1397: 1. Aufl. (TB) (DE)
  480 S., ISBN: 978-3-96658-397-8

 
Amazon
  

Johannes Neubert
  Brian McClellan
  Herbstrepublik (2019) (D) (F) (?)
  The Autumn Republic (2015) (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 386: 1. Aufl. (TB) (DE)
  760 S., ISBN: 978-3-95981-386-0

 
Amazon
  

Johannes Neubert
  Brian McClellan
  Schicksalswende (2019) (D) (F) (?)
  The Crimson Campaign (2014) (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 726: 1. Aufl. (TB) (DE)
  826 S., ISBN: 978-3-95981-726-4