Übersetzungen von Kurt Müller: Bücher

    

Kurt Müller
  Andre Caroff
  Das Tier (1972) (D) (HO)
  Mme Atomos cherche la petite bete (1969) (F)
  Luther Horror Expert, 18: 1. Aufl. (TB) (DE)
  188 S.

 
    

Kurt Müller
  Andre Caroff
  Das unheimliche Sanatorium (1973) (D) (HO)
  Nevrose (1961) (F)
  Luther Horror Expert, 26: 1. Aufl. (TB) (DE)
  192 S.

 
    

Kurt Müller
  Maurice Limat
  Das blutrünstige Aquarium (1972) (D) (HO)
  L'aquarium de Sang (1967) (F)
  Luther Horror Expert, 20: 1. Aufl. (TB) (DE)
  188 S.

 
    

Kurt Müller
  Maurice Limat
  Ich, der Vampir (1972) (D) (HO)
  Moi, vampire (1965) (F)
  Luther Horror Expert, 21: 1. Aufl. (TB) (DE)
  188 S.