Übersetzungen von Herbert Molden: Bücher

    

Herbert Molden
  Murray Leinster
  Die Lauscher in der Tiefe (1967) (D) (SF) (Gekürzt)
  Creature of the abyss (1961) (US)
  Moewig Terra, 490: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.

 
    

Herbert Molden
  Robert Silverberg
  Duell unter fremder Sonne (C) (1966) (D) (SF)
  Run of the mill (US)
  Moewig Terra, 459: 1. Aufl. (RH) (OZ)
  64 S.