Übersetzungen von Hermann Kothe: Bücher

Amazon
  

Hermann Kothe, Kai Kilian
  Thomas Morus
  Utopia (2009) (D) (SF)
  Utopia (1516) (E)
  Anaconda Allgemeine Reihe, 367: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2007)
  160 S., ISBN: 978-3-86647-367-6

 
Amazon
  

Hermann Kothe
  Thomas Morus
  Utopia (1992) (D) (SF) (?)
  Utopia (1516) (L)
  Insel it, 32906: 1. Aufl. (TB) (ND)
  252 S., ISBN: 978-3-458-32906-0

 
Amazon
  

Hermann Kothe
  Thomas Morus
  Utopia (2007) (D) (SF) (?)
  Utopia (1516) (E)
  Anaconda Allgemeine Reihe, 95: 1. Aufl. (HC) (NÜ)
  160 S., ISBN: 978-3-86647-095-8