Übersetzungen von Sabrina Gerbrecht: Bücher

Amazon
  

Sebastian Gehart, Sabrina Gerbrecht, Jan Knackstedt
  Laurie Goulding (Hrsg.)
  Der endlose Krieg: Häresie fordert Vergeltung (2016) (D) (SF) (?)
  War Without End (2016) (E)
  Black Library Warhammer & 40000, 213: 1. Aufl. (TB) (DE)
  524 S., ISBN: 978-1-78193-213-1

 
Amazon
  

Sebastian Gehart, Stefan Behrenbruch, Sabrina Gerbrecht,
  Jan Knackstedt, Tobias Rösner
  Laurie Goulding, Nick Kyme (Hrsg.)
  Das Vermächtnis des Verrats / Todesfeuer / Der endlose Krieg (2023) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 11 (E)
  Black Library Warhammer & 40000, 1893: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  1040 S., ISBN: 978-1-80026-893-7