Übersetzungen von H.B. Corell: Bücher

    

H.B. Corell
  H.B. Corell
  Finger einer Hand voll Angst (1967) (D) (SF)
  Five Fingers and a Bit of Fright (US)
  Melzer: 1. Aufl. (PB) (DE)
  260 S.

 
    

H.B. Corell
  H.B. Corell
  Geheimprojekt DDD (1970) (D) (SF)
  Five Fingers and a Bit of Fright (US)
  Fischer Allgemeine Reihe, 1100: 1. Aufl. (TB) (ND)
  159 S.

 
    

H.B. Corell
  H.B. Corell
  Gründe für Rosinen (1968) (D) (SF)
  Reasons For Raisins (1968) (US)
  Melzer: 1. Aufl. (HC) (DE)
  296 S.