Erscheinungsjahr 2017 - Art. oder Red.

Amazon
  

Marko Kloos
  Danksagung (2017) (D) (Nachwort)
   (2016) (US)
  Ü: Martin Gilbert
  3 S.
  Marko Kloos
    Operation Mars (SF)
    Heyne Allgemeine Reihe, 31792
    978-3-453-31792-5
 

 
Amazon
  

Ian McDonald
  Glossar (2017) (D) (Art. oder Red.)
   (2015) (E)
  Ü: Friedrich Mader
  4 S.
  Ian McDonald
    Luna (SF)
    Heyne Allgemeine Reihe, 31795
    978-3-453-31795-6
 

 
Amazon
  

Ian McDonald
  Hawaiianischer Kalender (2017) (D) (Art. oder Red.)
   (2015) (E)
  Ü: Friedrich Mader
  1 S.
  Ian McDonald
    Luna (SF)
    Heyne Allgemeine Reihe, 31795
    978-3-453-31795-6
 

 
Amazon
  

Ian McDonald
  Personenverzeichnis (2017) (D) (Art. oder Red.)
   (2015) (E)
  Ü: Friedrich Mader
  5 S.
  Ian McDonald
    Luna (SF)
    Heyne Allgemeine Reihe, 31795
    978-3-453-31795-6
 

 

4 Einträge