Erscheinungsjahr 1935 - Bücher

    

Stefan Bialkowski
  Krieg im All (1935) (D) (SF)
  Grunow: 1. Aufl. (HC) (OA)
  463 S.
 

 
    

Walter Julius Bloem
  Luftpiraten (1935) (D) (SF) (?)
  Otto Janke: 1. Aufl. (HC) (OA)
  331 S.
 

 
    

Laszlo Detre
  Kampf zweier Welten (1935) (D) (SF)
  Ket vilag harca (1935) (U)
  Roszavölgyi: 1. Aufl. (TB) (DE)
  278 S.
 

 
    

Hans Dominik
  Atomgewicht 500 (1935) (D) (SF)
  Scherl: 1 - 10 Tsd. (HC) (OA)
  318 S.
 

 
    

Hans-Joachim Flechtner
  Front gegen Europa (1935) (D) (SF)
  Otto Janke: 1. Aufl. (HC) (OA)
  272 S.
 

 
    

Günther German
  Schatten der aufgehenden Sonne (1935) (D) (SF)
  Goldmann: 1. Aufl. (HC) (OA)
  253 S.
 

 
    

Paul Gurk
  Tuzub 37 (1935) (D) (SF)
  Holle: 1. Aufl. (HC) (OA)
  213 S.
 

 
    

Helmut Lorenz
  Das Echo von Meganta (1935) (D) (SF)
  Volkstum, Wehr, Wi.: 1 - 10 Tsd. (HC) (OA)
  389 S.
 

 
    

Ernst Ohliger
  Bomben auf Kohlenstadt (1935) (D) (SF)
  Stalling: 1. Aufl. (HC) (OA)
  128 S.
 

 
    

Nikolaus Reitter
  Planetenflieger (1935) (D) (SF)
  Meidlinger Jugendschriften: 1 - 5 Tsd. (HC) (OA)
  94 S.
 

 
    

George Bernard Shaw
  Die Insel der Überraschungen (1935) (D) (SF)
  The Simpleton of the Unexpected Isles (1934) (E)
  Ü: Siegfried Trebitsch
  S. Fischer: 1. Aufl. (HC) (DE)
  87 S.
 

 
    

Wladimir Solowjow
  Die Erzählung vom Antichrist (1935) (D) (SF)
   (1899) (RU)
  Ü: Karl Noetzel
  Vita Nova: 1. Aufl. (TB) (DE)
  90 S.
 

 
    

Titus Taeschner
  Atlantropa (1935) (D) (SF)
  Goldmann: 1. Aufl. (HC) (OA)
  256 S.
 

 

13 Einträge