Angelika Zimmermann - Hrsg.

Rüdiger Schäfer, Michael H. Buchholz, Angelika Zimmermann
  (Hrsg.)
  Sternenfresser (2005) (D) (SF)
  Mohlberg Atlan Fanzine (ND), 4: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  295 S., ISBN: 3-936229-36-8
  Preis: 16,00 EU
  Titelbild: Stefan Lechner
  Serie: Atlan Fanzine (ND), 4
 
  Michael H. Buchholz
    Sternenfresser (2005) (D) (Roman)
    48 S.
  Rüdiger Schäfer
    Crea (2005) (D)
    61 S.
  Rüdiger Schäfer
    Finale in Vennersoon (2005) (D) (Roman)
    64 S.
  Rüdiger Schäfer, Angelika Zimmermann
    Die letzte Legende (2005) (D) (Roman)
    57 S.
  Rüdiger Schäfer
    Die Schattenkarawane (2005) (D) (Roman)
    50 S.
  Rüdiger Schäfer
    Vorwort (2005) (D) (Vorwort)
    2 S.