Burkhard Ziegert - Hrsg.

Burkhard Ziegert (Hrsg.)
  Transatlantic (1961) (D) (SP)
  Privatdruck Transatlantic: 1. Aufl. (A4) (OA)
  25 S.
 
  Manfred Alex
    Gott in unserer Stadt (1961) (D)
    5 S.
  Klaus Eylmann
    Freies Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  Phil A. Harrell
    Lost (1961) (E)
    2 S.
  Phil A. Harrell, Bob Jennings
    Quest for the Stars (1961) (E) (Lyrik)
    2 S.
  Ralph M. Holland
    Early History of Fanzines (1961) (E) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Andre Laube
    Kurze Geschichte des deutschen Fandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
    8 S.
  Art Widner
    National Fantasy Fan Federation (1941) (US) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Burkhard Ziegert
    Dear Fan! (1961) (E) (Vorwort)
    1 S.
  Burkhard Ziegert
    Lieber Fan! (1961) (D) (Vorwort)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Manfred Alex
      Wolfgang Thadewald (Hrsg.)
      Sol 33