Martin Wind - Hrsg.

Martin Wind (Hrsg.)
  Der Traum ist aus (1986) (D) (SF)
  Gnom Presse, 30: 1. Aufl. (RH) (OA)
  42 S.
 
  Frank P. Böhmert
    Gerümpel (1986) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Frank P. Böhmert
    Von allem weggehen (1986) (D)
    2 S.
  Klaus N. Frick
    An die Wand (1986) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Ejakulationsproblem (1986) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Frick, Die Flucht nach Casablanca (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Jenny, Postlagernd (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Lewe, Vlado-Moon (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Masarik, Unter die Haut (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Nach sechs Monaten (1986) (D)
    7 S.
  Klaus N. Frick
    Sobota, Der Minus-Mann (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Ünver Hornung
    BUK hat recht (1986) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Ünver Hornung
    Einfache Sätze (1986) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Ünver Hornung
    Schlürf! (1986) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Frank Janssen
    Nekromania (1986) (D)
    2 S.
  Holger Marks
    Beamtenalltag (1986) (D)
    7 S.
  Martin Wind
    Kerouac, Baby Driver (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Martin Wind
    Kerouac, Unterwegs (1986) (D) (Rezension)
    1 S.
  Martin Wind
    Matratze mit "tz" (1986) (D) (Nachwort)
    3 S.