Peter Walter - Hrsg.

Peter Walter (Hrsg.)
  Geschichten aus der Zukunft 1 (1980) (D) (SF) (?)
  Ems-Kopp Geschichten Zukunft, 1: 1. Aufl. (RH) (OA)
  39 S.
  Preis: 1,60 DM

   

Peter Walter (Hrsg.)
  Geschichten aus der Zukunft 4 (1982) (D) (SF)
  Ems-Kopp Geschichten Zukunft, 4: 1. Aufl. (RH) (OA)
  38 S.
  Preis: 2,00 DM
  Titelbild: Nando
 
  Frank Bäcker
    Alles vorbei (1982) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Petra Hantelmann
    Bewußtseinsflug (1982) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Nando
    Babylon (1982) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Nando
    Vorwort (1982) (D) (Vorwort)
    2 S.
  Horst-Günter Rubahn
    Die Weigerung (1982) (D)
    3 S.
  Dieter Schachta
    Ende der Ordnung (1982) (D)
    1 S.
  Ralf Walterscheidt
    Plastikfinale (1982) (D)
    3 S.
  Frank Westermann
    Menschen? (1982) (D)
    5 S.
  Hans-Günter Wittler
    Alles nur Nieten (1982) (D)
    7 S.
  Hans-Günter Wittler
    Intermezzo in der Innenstadt (1982) (D)
    8 S.