Herbert Van Thal - Hrsg.

Herbert Van Thal (Hrsg.)
  Schreie aus der Schreckenskammer (1975) (D) (HO) (Gekürzt)
  The First Pan Book of Horror Stories (1959) (E)
  Ü: Monika Hahn
  Pabel Vampir-TB, 28: 1. Aufl. (TB) (DE)
  143 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole
 
  Oscar Cook
    Faulende Finger (1975) (D)
    His Beautiful Hands (1931) (E)
    9 S.
  George Fielding Eliot
    Blutfolter (1975) (D)
    The Copper Bowl (1959) (US)
    14 S.
  Peter Fleming
    Die reißende Bestie (1975) (D)
    The Kill (1942) (E)
    14 S.
  Hazel Heald
    Das Museum des Terrors (1975) (D)
    The Horror in the Museum (1959) (E)
    35 S.
  Hester Holland
    Wer hat Angst vor der Bibliothek? (1975) (D)
    The Library (1959) (E)
    14 S.
  Seabury Quinn
    Der Knochenschäler (1975) (D)
    The House of Horror (1959) (US)
    25 S.
  Muriel Spark
    Portobello Road (1975) (D)
    Portobello Road (1958) (E)
    25 S.