Christian Persson - Hrsg.

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1987 / 11 (1987) (D) (SF)
  Heise c't, 198711: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Winfried Czech
    Ein menschliches System (1987) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 2 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198802: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Herbert W. Franke
    Computerland (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 4 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198804: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gero A. Reimann
    Begegnung der umständlichen Art (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 6 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198806: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    SAM (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 7 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198807: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thomas Le Blanc
    Sie war perfekt (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 8 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198808: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Sven B. Schreiber
    Fragt Willi (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 9 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198809: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Wolfgang Barth
    Sie-Werdung (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 10 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198810: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Introspektion (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1988 / 12 (1988) (D) (SF)
  Heise c't, 198812: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Sven B. Schreiber
    Der Sündenfall der Software (1988) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 1 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198901: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Die Insel (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 2 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198902: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    GIPS Unlimited (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 3 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198903: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Restrisiko (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 4 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198904: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Beschwerde (1989) (D)
  Josella Playton
    Zeile 42880414 (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 6 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198906: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    ADA_ULTIMA (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 7 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198907: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Das Rätsel des Marterpfahls (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 9 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198909: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Ein Vorfall (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 10 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198910: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael K. Iwoleit
    Globaler Infekt (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 11 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198911: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    pragma SUPPRESS (1989) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1989 / 12 (1989) (D) (SF)
  Heise c't, 198912: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Selbstgespräch mit Protoplasma (1987) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 1 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199001: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    pragma Interface (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 3 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199003: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Anton
    Das Schloß (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 4 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199004: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thomas R.P. Mielke
    Die Chance, keine zu haben (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 5 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199005: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Myra Cakan
    Downtown Blues (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 6 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199006: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Robert
    Simulation (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 7 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199007: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ernst Havlik
    Thesaurus (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 8 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199008: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Petermann
    Automatenschule (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 9 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199009: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ernst Havlik
    Die Videokiller (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 10 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199010: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Wolfgang Ueding
    Der Untergang der TITAN (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 11 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199011: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    Über den Tod hinaus (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1990 / 12 (1990) (D) (SF)
  Heise c't, 199012: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Angela Steinmüller, Karlheinz Steinmüller
    Operation Computerdämmerung (1990) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 1 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199101: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Myra Cakan
    Der menschliche Faktor (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 2 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199102: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ernst Havlik
    Hinrichtung um acht (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 3 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199103: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Achim Mehnert
    Projekt Zwischenlager (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 4 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199104: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Petermann
    Autochthone Enzephalisierung (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 5 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199105: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Oliver Pfohlmann
    Rentenreform (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 6 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199106: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andreas Eschbach
    Dolls (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 7 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199107: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gero A. Reimann
    Stellabolien (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 8 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199108: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Ein Wintermärchen (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 9 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199109: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ernst Havlik
    Illusion 3.0 Plus (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 10 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199110: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Wolfgang Ueding
    Die zweite Haut (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 11 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199111: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Joe Wouters
    Human Interface (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1991 / 12 (1991) (D) (SF)
  Heise c't, 199112: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arthur Gordon Wolf
    Ein Gespräch unter Freunden (1991) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 1 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199201: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Kastner
    Träumer (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 2 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199202: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Myra Cakan
    Erzähl mir mehr (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 3 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199203: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Emulitis (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 4 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199204: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Achim Mehnert
    Digitale Seelen (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 5 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199205: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    Die perfekten Bürger (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 6 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199206: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Pflegeleicht (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 7 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199207: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Kay Müller
    Entfremdet (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 8 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199208: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Oliver Pfohlmann
    Schöne neue Traumwelt (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 9 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199209: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Der neue Horla (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 10 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199210: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Georg E. Thaller
    Mein eigenes Nirwana (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 11 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199211: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Myra Cakan
    Echtzeit (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1992 / 12 (1992) (D) (SF)
  Heise c't, 199212: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer, Oliver Pfohlmann
    Metamorphose (1992) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 1 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199301: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Olaf R. Spittel
    Leben nach dem Computer (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 2 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199302: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Hausmacht (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 3 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199303: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Oliver Pfohlmann
    Rattenfänger (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 4 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199304: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Petermann
    Der letzte Mann (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 5 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199305: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Harald Göttlicher
    Cyberworlds (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 6 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199306: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    Zeit zu sterben (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 7 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199307: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gero A. Reimann
    Patroktronie II (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 8 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199308: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Das Lied von der Lore (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 9 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199309: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    Kampf der Großmeister (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 10 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199310: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Myra Cakan
    Mein ganz persönlicher Weltuntergang (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 11 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199311: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer, Oliver Pfohlmann
    In Deutschland nichts Neues (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1993 / 12 (1993) (D) (SF)
  Heise c't, 199312: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andreas Fieberg, Joachim Pack
    Ich denke, also ... ? (1993) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 1 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199401: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Brief aus dem Jenseits (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 2 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199402: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    Der Nachbar (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 3 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199403: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Oliver Pfohlmann
    Demeters Oase (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 4 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199404: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Björn Jagnow
    Was ist schon Wirklichkeit? (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 5 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199405: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Roland Krömer
    HL am Ende (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 6 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199406: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Heinz Ebert
    Eitelkeit im Blut (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 7 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199407: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank P. Böhmert
    In der Hauptstadt (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 8 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199408: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Running Fortress (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 9 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199409: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Superzyte (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 10 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199410: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Rotvogel (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 11 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199411: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gunther Eysenbach
    Dahinleben im Neurochip (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1994 / 12 (1994) (D) (SF)
  Heise c't, 199412: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Heinz Braun
    Semantic Fields (1994) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 1 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199501: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Wetterstation (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 2 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199502: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Das reduzierte Ich (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 3 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199503: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Enno E. Peter
    Das Frettchen (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 4 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199504: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Strato-Scope (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 5 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199505: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Stefan Thiesen
    Raytracing Trap (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 6 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199506: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Neil H. Zinger
    Manche Dinge regeln sich von selbst (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 7 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199507: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arno R. Behrend
    Sondern für das Leben lernen wir! (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 8 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199508: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Dieter Braun
    Die alten Mythen (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 9 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199509: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  F. Quarles
    Alois im Wunderland (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 10 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199510: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Björn Jagnow
    Nach Island (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 11 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199511: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Vormittags (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1995 / 12 (1995) (D) (SF)
  Heise c't, 199512: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Sidney Maarten
    Blindflug (1995) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 1 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199601: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Sauter
    Der menschliche Faktor (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 2 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199602: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Scot W. Stevenson
    Tod einer Maschine (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 3 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199603: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ulrich Hansen
    Ohne Titel (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 4 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199604: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Exit To ? (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 5 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199605: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Share-Ware (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 6 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199606: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Armin Dreher
    Mediatron (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 7 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199607: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Autoconnect (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 8 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199608: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Taxifahrt (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 9 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199609: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Björn Jagnow
    Alleinflug (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 10 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199610: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Julia Ettl
    Die Orange (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 11 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199611: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arno R. Behrend
    Die letzte Jagd (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1996 / 12 (1996) (D) (SF)
  Heise c't, 199612: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Als ich in der Fernsehwelt war (1996) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 1 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199701: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Rainer Fislage
    Der Beginn einer neuen Ära (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 2 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199702: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Georg E. Thaller
    Falschfarben (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 3 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199703: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Joe Wouters
    Wahrheit Display (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 4 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199704: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thomas Krobs
    Fatal Future (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 5 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199705: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jens Voiges
    Ein neuer Fall (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 6 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199706: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Maja Schuler
    Elizas Kinder (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 7 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199707: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Zwiedenker (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 8 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199708: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Scot W. Stevenson
    Der Wald (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 9 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199709: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Erich H. Franke
    Virtual Education (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 10 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199710: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Herbert W. Franke
    Der blaue Elefant (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 11 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199711: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Josella Playton
    Navigation (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 12 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199712: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Markus B. Schmid
    Charly 12 (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 13 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199713: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Wohngemeinschaft (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1997 / 15 (1997) (D) (SF)
  Heise c't, 199715: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Timmo Strohm
    Corporate Reality (1997) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 1 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199801: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Johannes Wallner
    Inneneinrichtungen des 21. Jahrhunderts (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 3 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199803: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Hunting Park (1) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 4 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199804: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Hunting Park (2) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 5 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199805: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Borsch
    Beta-Visionen (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 7 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199807: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Telefonterror (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 8 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199808: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Sauter
    Wahre Liebe (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 9 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199809: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ulrich Kühn
    Die Mikrofliege (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 11 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199811: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Feed/Back (1) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 12 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199812: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Feed/Back (2) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 13 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199813: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Carsten Schmitt
    Taxidriven (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 15 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199815: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jean Tardieu
    Das Möbel (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 17 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199817: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Immer ärger mit dem Tod (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 19 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199819: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Georg E. Thaller
    Ruf doch mal an (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 21 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199821: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Tören-Test (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 23 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199823: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ulrich Hansen
    Picknick in Quakeland (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 25 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199825: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Borgen (1) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1998 / 26 (1998) (D) (SF)
  Heise c't, 199826: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Borgen (2) (1998) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 1 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199901: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Explosion einer Espresso-Maschine (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 3 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199903: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Ohne Titel (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 4 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199904: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Wimmer
    Virtueller Tod (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 5 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199905: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ariane Rüdiger
    Big Bill und der Schwarze Rächer (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 7 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199907: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Ruoff
    Lady Chatterly (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 8 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199908: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernd Kreimeier
    Tag eines Handlungsreisenden (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 10 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199910: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jonas Ley
    Kaskade (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 12 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199912: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Das Buch (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 13 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199913: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Leo Lukas
    Der Hornissenmann (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 15 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199915: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Iris Leister
    Der Bleistift (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 16 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199916: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Leo Lukas
    Sie müssen dran glauben! (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 17 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199917: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Scot W. Stevenson
    Die Ratte (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 20 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199920: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    All-Time-Tours (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 21 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199921: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Martin Schemm
    Mirage (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 23 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199923: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael K. Iwoleit
    Nimrod (1) (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 24 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199924: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael K. Iwoleit
    Nimrod (2) (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 1999 / 25 (1999) (D) (SF)
  Heise c't, 199925: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Carsten Elsner
    Der Dialog der Schwestern (1999) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 1 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200001: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Nicht kompatibel (1) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 2 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200002: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Nicht kompatibel (2) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 3 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200003: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Burkhard Schröder
    Brother (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 5 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200005: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Mareen Göbel
    Vater aller Dinge (1) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 6 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200006: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Mareen Göbel
    Vater aller Dinge (2) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 7 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200007: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Der Literat (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 8 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200008: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Abschlußfeuerwerk (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 10 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200010: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Othello 2020 (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 11 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200011: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thomas Heitlinger
    Höllenqual (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 12 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200012: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Wimmer
    Die Klinge (1) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 13 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200013: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Wimmer
    Die Klinge (2) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 14 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200014: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ewu Reltas
    Pollenangriff (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 15 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200015: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Klaus Lingen
    Natürliche Auslese (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 17 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200017: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Turbo $$$ Sitcom $$$ (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 18 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200018: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Michael Sauter
    Cyber-Ad (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 19 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200019: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Triesberger
    Ein Reisebericht (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 20 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200020: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Biomasse (1) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 21 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200021: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Biomasse (2) (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 22 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200022: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Claudia Kasper
    Debug Session (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 24 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200024: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jo Beer
    Head Hunter (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2000 / 26 (2000) (D) (SF)
  Heise c't, 200026: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ralf Steinbacher
    Forschungsergebnisse (2000) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 2 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200102: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Oliver Szymanski
    Irrealis (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 3 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200103: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Danichhin (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 4 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200104: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gerhard Weinreich
    Alan Turings letztes Problem (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 6 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200106: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Martin Kuhn
    Ein schöner Tag zum Sterben (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 8 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200108: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Der Tank (1) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 9 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200109: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Der Tank (2) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 11 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200111: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmut Barz
    My Home is my Castle (1) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 12 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200112: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmut Barz
    My Home is my Castle (2) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 15 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200115: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Marcus Haas
    Cyberhunter (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 16 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200116: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Area (1) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 17 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200117: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Area (2) (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 18 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200118: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Marcus Hammerschmitt
    Kaltstart (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 19 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200119: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Der Umkehr-Virus (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 21 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200121: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Carsten Elsner
    Das chinesische Labyrinth (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 22 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200122: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Martin Schemm
    GraveCam (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 24 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200124: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ralph Altmann
    Level 101 (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2001 / 26 (2001) (D) (SF)
  Heise c't, 200126: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Eine schöne Bescherung (2001) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 2 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200202: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Tinkerbell oder Aufzeichnungen aus einer anderen Welt (1) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 3 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200203: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Tinkerbell oder Aufzeichnungen aus einer anderen Welt (2) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 4 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200204: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Monika Aschl
    Nanos (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 5 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200205: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Neum... (1) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 6 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200206: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Neum... (2) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 7 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200207: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Derangement auf Sonntagmorgen (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 9 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200209: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Martin Schemm
    Mind Perfect (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 10 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200210: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Lichtsammler (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 12 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200212: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Triesberger
    Hotline (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 14 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200214: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Rene Brunner
    Nigeria Connection (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 16 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200216: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Adaptive Progression (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 17 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200217: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Burkhard Schröder
    Eidolon (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 18 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200218: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Lea Spark
    Lebensgift (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 19 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200219: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Menschenjahre (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 20 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200220: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Summe der Erinnerungen (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 21 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200221: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Sven Klöpping
    licensing agent in a world of brands (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 22 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200222: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Friedrich F. Zuther
    Teure Tinte (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 23 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200223: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Pia Biundo
    Alle Zeit der Welt (1) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 24 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200224: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Pia Biundo
    Alle Zeit der Welt (2) (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 25 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200225: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Holger Kellas
    Chopin (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2002 / 26 (2002) (D) (SF)
  Heise c't, 200226: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Die Türmer (2002) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 1 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200301: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jürgen Steinmassl
    Ausrangiert (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 2 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200302: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Lea Spark
    Alice (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 3 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200303: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Das Pacman-Projekt (1) (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 4 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200304: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Das Pacman-Projekt (2) (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 5 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200305: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Radio Orbit (1) (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 6 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200306: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Radio Orbit (2) (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 7 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200307: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Speck für die Maus (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 9 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200309: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Cogito ergo sum (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 10 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200310: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Der göttliche Schalter (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 11 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200311: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese
    In vivo (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 12 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200312: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Rendezvous mit dem Backup (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 13 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200313: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Julia Ettl
    Lebewohl (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 14 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200314: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese
    Der Wetware-Job (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 15 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200315: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Pia Biundo
    Pannenhilfe (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 16 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200316: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Anja Krebber
    Hinter tausend Stäben keine Welt (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 17 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200317: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Martin Schemm
    Dreampilot Deluxe (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 18 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200318: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Spiel Gott (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 19 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200319: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ulrich Jacobsen
    übergang (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 20 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200320: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Web-Space (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 21 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200321: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Frohlockenderweise (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 22 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200322: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Borsch
    Play the Game (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 23 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200323: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Clemens Gleich
    Chip-Graffiti (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 25 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200325: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Heinz Steinhöfel
    Dark Turner (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2003 / 26 (2003) (D) (SF)
  Heise c't, 200326: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Björn Jagnow
    Bildschirmarbeitsplatz (2003) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 1 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200401: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    Die Prometheus-Falle (1) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 2 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200402: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    Die Prometheus-Falle (2) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 4 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200404: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Download (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 5 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200405: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Karl Hofbauer
    Kriegserklärung (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 6 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200406: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Günter hack
    Full City (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 7 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200407: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Sanitäter! (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 8 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200408: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Spielzeug (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 9 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200409: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Ein Programm zum Verlieben (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 10 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200410: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Das Prinzip Lüge (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 11 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200411: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Justus Noll
    Quantastische Kreuzfahrt (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 12 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200412: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Ruhe in Frieden (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 13 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200413: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Digo Chakraverty
    Rosemarys Rückkehr (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 14 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200414: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    Ein Hellhound für Ernesto (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 15 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200415: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Stimme des Gewissens (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 16 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200416: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Parasiten (1) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 17 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200417: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Thorsten Küper
    Parasiten (2) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 18 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200418: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Menschsein (1) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 19 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200419: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Menschsein (2) (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 21 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200421: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Tom Liehr
    Downlink (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 22 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200422: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Der Feind im Haus (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 23 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200423: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Teufel, Messias, Zombie (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 24 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200424: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Corinna Schmitt
    Gestern ein König (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 25 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200425: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Günter Hack
    Land der hunderttausend Augen (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2004 / 26 (2004) (D) (SF)
  Heise c't, 200426: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bodo Kroll
    Projekt Erlebniswelt (2004) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 3 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200503: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Räumer und Gendarm (1) (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 4 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200504: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Räumer und Gendarm (2) (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 5 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200505: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Omega (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 6 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200506: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Der irre Alte, der das Einhorn schändete (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 7 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200507: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Robbie-Doggie (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 8 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200508: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Memories (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 9 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200509: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Mario Magazin
    Takeover (1) (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 10 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200510: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Mario Magazin
    Takeover (2) (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 11 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200511: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Murat Kayi
    Eclipse 4th D (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 12 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200512: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helmuth W. Mommers
    Ein Hund und sein bester Freund (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 13 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200513: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Data Killer (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 14 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200514: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Heidrun Jänchen
    Elisa (1) (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 15 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200515: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Heidrun Jänchen
    Elisa (2) (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 16 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200516: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Woldemar Olaf Schilgen
    Gefühlsecht (2005) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 17 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200517: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Brause (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 18 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200518: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Grenzüberschreitung (2005) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 19 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200519: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Pizza Cipolla (2005) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 20 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200520: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Edgar Philips
    Sleepworx (2005) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 21 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200521: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Hohmann
    Die Rasur (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 22 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200522: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Katharsis (2005) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 23 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200523: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Niklas Peinecke
    Ein Countdown zu Ihrer Sicherheit (2005) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 24 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200524: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Kammerjäger (1) (2005) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 25 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200525: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Kammerjäger (2) (2005) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2005 / 26 (2005) (D) (SF)
  Heise c't, 200526: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Off (2005) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 1 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200601: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Nancy Kress
    Verstoß gegen das Patentrecht (2006) (D)
    Patent Infringement (US)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 2 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200602: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Der Koffer (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 3 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200603: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Robert J. Sawyer
    Iterationen (2006) (D)
    Iterations (2000) (US)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 4 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200604: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Lea Spark
    Morathos (1) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 5 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200605: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Lea Spark
    Morathos (2) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 6 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200606: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Julia Ettl
    Der Terrorist (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 7 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200607: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Hagen Steidelmüller
    Filmreif (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 8 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200608: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gregory Benford
    Zoomer (2006) (D)
    Zoomers (1996) (US)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 9 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200609: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Neptuns Fluch (1) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 10 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200610: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Neptuns Fluch (2) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 11 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200611: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Sproing-Di-Boing (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 12 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200612: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gregory Benford, Michael R. Rose
    Sex und das Internet (2006) (D) (Art. oder Red.)
    Sex and the Internet (2005) (US)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 13 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200613: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Malte Landsberger
    Schöne Aussicht, Block 16 (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 14 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200614: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Retro Ego (1) (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 15 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200615: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Retro Ego (2) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 16 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200616: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Pyramidenspiel (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 17 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200617: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Cyberjet (1) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 18 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200618: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Cyberjet (2) (2006) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 19 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200619: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Die Zyanid-Connection (1) (2006) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 20 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200620: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Die Zyanid-Connection (2) (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 22 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200622: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Einsammler (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 23 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200623: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Psycho-Kannibalen (2006) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 24 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200624: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    schwarz-weiss (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 25 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200625: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Hermann
    Der Liebes-Automat (2006) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2006 / 26 (2006) (D) (SF)
  Heise c't, 200626: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Das Geheimnis der Titan-Droiden (2006) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 1 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200701: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Niklas Peinecke
    Die bunten Splitter der Seele (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 2 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200702: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Dieter Ziegler
    Das Interface (2007) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 3 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200703: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Kausalität irreparabel (1) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 4 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200704: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Kausalität irreparabel (2) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 5 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200705: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Niklas Peinecke
    Öl (2007) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 6 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200706: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Sönke Scharnhorst
    Psychoanalyse (2007) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 7 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200707: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Param_Set#75 (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 8 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200708: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Leviathan (2007) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 9 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200709: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Bernhard Weißbecker
    Der König der Fischer (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 10 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200710: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Stefan E. Pfister
    Deathmatch (2007) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 11 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200711: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Inspektionsmission 13 (2007) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 12 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200712: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Bußfertig (1) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 13 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200713: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Bußfertig (2) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 14 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200714: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    gleichklang (2007) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 15 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200715: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Markus Müller
    La Rosa (1) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 16 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200716: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Markus Müller
    La Rosa (2) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 17 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200717: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank G. Gerigk
    Fugen (2007) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 18 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200718: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Menschen, die Geschichte machen (1) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 19 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200719: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Helge Lange
    Menschen, die Geschichte machen (2) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 20 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200720: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Ralf Wolfstädter
    Deus et machina (2007) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 21 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200721: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Niklas Peinecke
    Retrozone (2007) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 22 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200722: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Loyalität (1) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 23 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200723: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Loyalität (2) (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 24 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200724: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Uwe Post
    Der SoftWin-Crash (2007) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 25 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200725: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Die zehnte Generation (2007) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2007 / 26 (2007) (D) (SF)
  Heise c't, 200726: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Marionettentheater (1) (2007) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 1 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200801: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Marionettentheater (2) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 2 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200802: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Soulstar V.3 (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 3 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200803: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Schattschneider
    Die Lösung des Vielkörper-Problems (2008) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 4 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200804: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Rohrbach
    Der Wille zur Macht (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 5 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200805: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Stevens
    Der Feind in mir (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 6 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200806: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Eine Studie in Null und Eins (1) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 7 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200807: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Eine Studie in Null und Eins (2) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 8 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200808: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Gelee Royale (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 9 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200809: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Lea Spark
    Paul und wie er Petit lieben lernt (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 10 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200810: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Guido Seifert
    Lykaon (1) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 11 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200811: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Guido Seifert
    Lykaon (2) (2008) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 12 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200812: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Niklas Peinecke
    Im Garten eines Kraken (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 13 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200813: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Weltenbrand (1) (2008) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 14 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200814: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jörg Isenberg
    Weltenbrand (2) (2008) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 15 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200815: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  William Gibson, Stefan Becht, Markus Friedrich
    Leben im Cyberspace: Interview mit William Gibson (2008) (D) (Interview)
     (US)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 16 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200816: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Gedankenfresser 1.0 (1) (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 17 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200817: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Gedankenfresser 1.0 (2) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 18 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200818: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arno Endler
    Gefangen (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 19 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200819: 1. Aufl. (A4) (OA)
  250 S.
  Preis: 3,30 EU
 
  Jörg Isenberg
    Re-Devolution (1) (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 20 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200820: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,30 EU
 
  Jörg Isenberg
    Re-Devolution (2) (2008) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 21 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200821: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arne Kilian
    Biohazard (2008) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 22 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200822: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Datenschwund (1) (2008) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 23 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200823: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Datenschwund (2) (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 24 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200824: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Andrea Bottlinger
    Bruder Reh (2008) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 25 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200825: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Olaf Kemmler
    Geh nicht zu den Buchhändlern! (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2008 / 26 (2008) (D) (SF)
  Heise c't, 200826: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Cote Noir (1) (2008) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 1 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200901: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Cote Noir (2) (2009) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 2 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200902: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arno Endler
    African Dream (2009) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 3 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200903: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Gero A. Reimann
    Kalchas wie kotzende Hunde (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 4 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200904: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Guido Seifert
    Gangster sind die Besten (2009) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 6 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200906: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Load (1) (2009) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 7 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200907: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hoese, Desiree Hoese
    Load (2) (2009) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 8 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200908: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Fremd (1) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 9 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200909: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Jan Gardemann
    Fremd (2) (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 10 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200910: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Peter Triesberger
    Die Roboterfreundin (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 11 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200911: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Arno Endler
    Überraschung (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 12 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200912: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Rattenkommando (1) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 13 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200913: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Christian Weis
    Rattenkommando (2) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 14 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200914: 1. Aufl. (A4) (OA)
 
  Frank Hebben
    Krematorium (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 15 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200915: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,50 EU
 
  Sami Salame
    Snuff'n'play (2009) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 16 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200916: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,50 EU
 
  Bruna Phlox
    Phantom (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 17 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200917: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,50 EU
 
  Edgar Philips
    Dumb Dust (1) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 18 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200918: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,50 EU
 
  Edgar Philips
    Dumb Dust (2) (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 19 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200919: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 3,50 EU
 
  Frank G. Gerigk
    Nan King Park (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 20 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200920: 1. Aufl. (A4) (OA)
  207 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Bernhard Horwatitsch
    Memmie (2008) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 21 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200921: 1. Aufl. (A4) (OA)
  203 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Olaf Kemmler
    Die Weisheit der Hydra (1) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 22 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200922: 1. Aufl. (A4) (OA)
  213 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Olaf Kemmler
    Die Weisheit der Hydra (2) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 23 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200923: 1. Aufl. (A4) (OA)
  212 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Raphael Grascher
    Mein bester Freund (2009) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 24 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200924: 1. Aufl. (A4) (OA)
  227 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Jan Gardemann
    Techne (1) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 25 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200925: 1. Aufl. (A4) (OA)
  211 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Jan Gardemann
    Techne (2) (2009) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2009 / 26 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 200926: 1. Aufl. (A4) (OA)
  212 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    FSK Law (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 1 (2009) (D) (SF)
  Heise c't, 201001: 1. Aufl. (A4) (OA)
  212 S.
  Preis: 3,50 EU
 
  Arno Endler
    OLIVR (1) (2009) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 2 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201002: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    OLIVR (2) (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 3 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201003: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Matthias Falke
    Upload (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 4 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201004: 1. Aufl. (A4) (OA)
  205 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Niklas Peinecke
    Erinnerungsfoto (1) (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 5 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201005: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Niklas Peinecke
    Erinnerungsfoto (2) (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 6 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201006: 1. Aufl. (A4) (OA)
  242 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Peter Triesberger
    Im Dienst der Sicherheit (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 7 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201007: 1. Aufl. (A4) (OA)
  213 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Virtu-Animal-Inc. (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 8 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201008: 1. Aufl. (A4) (OA)
  203 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Sami Salame
    Digitaltherapie (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 9 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201009: 1. Aufl. (A4) (OA)
  210 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Maike Braun
    Version 2.0 (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 10 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201010: 1. Aufl. (A4) (OA)
  209 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Michael K. Iwoleit
    Timesharing (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 11 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201011: 1. Aufl. (A4) (OA)
  216 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Nadine Boos
    A little Bot of Krieg (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 12 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201012: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Sami Salame
    Schelms Algorithmen (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 13 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201013: 1. Aufl. (A4) (OA)
  203 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Thorsten Küper
    Debugging You (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 14 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201014: 1. Aufl. (A4) (OA)
  202 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Uwe Post
    eBody.com (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 15 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201015: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Raphael Grascher
    Eine einfache Aufgabe (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 16 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201016: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Andrea Stevens
    Adrian (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 17 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201017: 1. Aufl. (A4) (OA)
  184 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arne Kilian
    Notfallplan (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 18 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201018: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Jo Beer
    Maschinenträume (1) (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 19 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201019: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Jo Beer
    Maschinenträume (2) (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 20 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201020: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Absolute Kontrolle (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 21 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201021: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Jim Van der Waals
    Sigma-Quadrant (2010) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 22 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201022: 1. Aufl. (A4) (OA)
  209 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Letzter Ausweg (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 23 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201023: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Chris Moun
    Wikistiny (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 24 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201024: 1. Aufl. (A4) (OA)
  211 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Eine moderne Version (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 25 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201025: 1. Aufl. (A4) (OA)
  216 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Thorsten Küper, Frank Hebben, Uwe Post
    Outage (1) (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2010 / 26 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201026: 1. Aufl. (A4) (OA)
  214 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Thorsten Küper, Frank Hebben, Uwe Post
    Outage (2) (2010) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 1 (2010) (D) (SF)
  Heise c't, 201101: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Edgar Philips
    Crawler (2010) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 2 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201102: 1. Aufl. (A4) (OA)
  185 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Thomas Ottmar
    Guggu (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 3 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201103: 1. Aufl. (A4) (OA)
  193 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Vorstellungsgespräch (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 4 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201104: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Fegefeuer (1) (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 5 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201105: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Fegefeuer (2) (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 6 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201106: 1. Aufl. (A4) (OA)
  230 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Philipp Baumgärtel
    Aranea in capite - Spinne im Kopf (2011) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 7 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201107: 1. Aufl. (A4) (OA)
  207 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Helge Riewold
    Cyberschlaf (2011) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 8 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201108: 1. Aufl. (A4) (OA)
  210 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Frank G. Gerigk
    Hygiene (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 9 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201109: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Tod eines Champions (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 10 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201110: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Sami Salame
    Drostes Deadlock (2011) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 11 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201111: 1. Aufl. (A4) (OA)
  210 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Michael Rapp
    Lebenscode (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 12 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201112: 1. Aufl. (A4) (OA)
  207 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Marco M. Weber
    Stack Overflow (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 13 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201113: 1. Aufl. (A4) (OA)
  193 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Elisabeth Marienhagen
    Black Hole (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 14 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201114: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Kritische Masse (1) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 15 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201115: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Kritische Masse (2) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 16 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201116: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Michael Rapp
    Imago (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 17 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201117: 1. Aufl. (A4) (OA)
  191 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Frank Hebben
    Cyst (2011) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 18 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201118: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Uwe Post
    Petware (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 19 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201119: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Karsten Greve
    Die Reklamation (2011) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 20 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201120: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Erwachen (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 21 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201121: 1. Aufl. (A4) (OA)
  216 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Jörg Isenberg
    Der Geschmack von elektrischen Zwiebeln (1) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 22 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201122: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Jörg Isenberg
    Der Geschmack von elektrischen Zwiebeln (2) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 23 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201123: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    Badeurlaub (1) (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 24 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201124: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Desiree Hoese, Frank Hoese
    Badeurlaub (2) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 25 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201125: 1. Aufl. (A4) (OA)
  209 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Der Deal (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2011 / 26 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201126: 1. Aufl. (A4) (OA)
  208 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Niklas Peinecke
    Filtersyndrom (1) (2011) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 1 (2011) (D) (SF)
  Heise c't, 201201: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Niklas Peinecke
    Filtersyndrom (2) (2011) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 2 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201202: 1. Aufl. (A4) (OA)
  181 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Hans-Arthur Marsiske
    Seltsame Vögel (2012) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 3 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201203: 1. Aufl. (A4) (OA)
  181 S.
  Preis: 3,70 EU
 
  Arno Endler
    Feldversuch (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 4 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201204: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Helge Riewold
    Cyberschläfer (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 5 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201205: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Gerd Kramer
    Kaliyuga (2012) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 6 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201206: 1. Aufl. (A4) (OA)
  231 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Daniela Herbst
    Nur ein Spiel (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 7 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201207: 1. Aufl. (A4) (OA)
  208 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Wo Gehirne leise summen (1) (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 8 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201208: 1. Aufl. (A4) (OA)
  202 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Wo Gehirne leise summen (2) (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 9 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201209: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Jenseits der Grenzen (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 10 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201210: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Bernhard Horwatitsch
    I am what I am (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 11 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201211: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Gerd Kramer
    QuBits (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 12 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201212: 1. Aufl. (A4) (OA)
  206 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Jörg Isenberg
    Psyborg (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 13 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201213: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Oliver Dierssen
    Cap San Diego (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 14 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201214: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Fehleinschätzung (2012) (D)
    6 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 15 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201215: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Stefan E. Pfister
    Sense (2012) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 16 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201216: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Helge Lange
    Metalwood (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 17 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201217: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Jan Gardemann
    Vertragsbrüchig (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 18 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201218: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Raphael Grascher
    Geeignet für den Job (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 19 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201219: 1. Aufl. (A4) (OA)
  186 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Der O-Shop-Of-Dreams (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 20 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201220: 1. Aufl. (A4) (OA)
  218 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Norbert Stöbe
    Monster (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 21 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201221: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Jörg Isenberg
    Project Sodom (1) (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 22 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201222: 1. Aufl. (A4) (OA)
  210 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Jörg Isenberg
    Project Sodom (2) (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 23 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201223: 1. Aufl. (A4) (OA)
  202 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Norbert Stöbe
    Nugget (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 24 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201224: 1. Aufl. (A4) (OA)
  216 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Unter Puppen (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 25 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201225: 1. Aufl. (A4) (OA)
  209 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Uwe Post
    Rest in Bits (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2012 / 26 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201226: 1. Aufl. (A4) (OA)
  218 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Digo Chakraverty
    Felix Romania (2012) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 1 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201301: 1. Aufl. (A4) (OA)
  185 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Sönke Scharnhorst
    Sicher für die Ewigkeit (2012) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 2 (2012) (D) (SF)
  Heise c't, 201302: 1. Aufl. (A4) (OA)
  187 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Friederike Stein
    Stets zu Diensten (2012) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 3 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201303: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Perfect Tool (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 4 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201304: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  David Liesegang
    Dislike (2013) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 5 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201305: 1. Aufl. (A4) (OA)
  202 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Bernhard Horwatitsch
    Das Kartenspiel (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 6 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201306: 1. Aufl. (A4) (OA)
  219 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Martin Jenny
    Fernanalyse (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 7 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201307: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Sami Salame
    Quantenhysterie (2013) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 8 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201308: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Von Geisterhand (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 9 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201309: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Arno Endler
    Von Geisterhand (2) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 10 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201310: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 3,90 EU
 
  Michael Rapp
    Libelle (2013) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 11 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201311: 1. Aufl. (A4) (OA)
  205 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Mem-Shots Deluxe (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 12 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201312: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Mem-Shots Deluxe (2) (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 13 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201313: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Sami Salame
    Bratze (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 14 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201314: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Guido Seifert
    Schwester Sumotori (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 15 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201315: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Sean O'Connell
    Sarina (1) (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 16 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201316: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Sean O'Connell
    Sarina (2) (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 17 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201317: 1. Aufl. (A4) (OA)
  188 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Martin Jenny
    Spider Monkey (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 18 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201318: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Martin Jenny
    Spider Monkey (2) (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 19 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201319: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Matgosia Sucha
    Kuschelhase (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 20 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201320: 1. Aufl. (A4) (OA)
  213 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Uwe Post
    Tiefer Riss (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 21 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201321: 1. Aufl. (A4) (OA)
  193 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Arche (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 22 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201322: 1. Aufl. (A4) (OA)
  202 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Arche (2) (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 23 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201323: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Jan Gardemann
    Perfektionismus (2013) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 24 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201324: 1. Aufl. (A4) (OA)
  268 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Roy O'Finnigan
    Nur der Tod macht frei (2013) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 25 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201325: 1. Aufl. (A4) (OA)
  209 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Jörg Isenberg
    Neo (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2013 / 26 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201326: 1. Aufl. (A4) (OA)
  214 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Jörg Isenberg
    Neo (2) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 1 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201401: 1. Aufl. (A4) (OA)
  195 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Unter allen Wipfeln (1) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 2 (2013) (D) (SF)
  Heise c't, 201402: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Unter allen Wipfeln (2) (2013) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 3 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201403: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Holger Stumm
    Das Dunkel verstand nicht (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 4 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201404: 1. Aufl. (A4) (OA)
  204 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Eike Schmidt
    Auf der Antenne (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 5 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201405: 1. Aufl. (A4) (OA)
  201 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Rupert Meier
    Gollums Schatz (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 6 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201406: 1. Aufl. (A4) (OA)
  200 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Christian Weis
    Generator 666 (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 7 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201407: 1. Aufl. (A4) (OA)
  214 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Direkt vor aller Augen (2014) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 8 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201408: 1. Aufl. (A4) (OA)
  195 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Stephan Becher
    Tumorfresser (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 9 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201409: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Toolcitys (1) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 10 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201410: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Toolcitys (2) (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 11 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201411: 1. Aufl. (A4) (OA)
  211 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Was ich hörte und was ich sah (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 12 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201412: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Norbert Stöbe
    Vier Finger (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 13 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201413: 1. Aufl. (A4) (OA)
  195 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  M.P. Anderfeldt
    Sploit (2014) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 14 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201414: 1. Aufl. (A4) (OA)
  191 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Vertraute Helfer (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 15 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201415: 1. Aufl. (A4) (OA)
  186 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Dirk Alt
    Die innere Landschaft (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 16 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201416: 1. Aufl. (A4) (OA)
  188 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Wie der Sohn, so der Sohn (1) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 17 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201417: 1. Aufl. (A4) (OA)
  180 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Wie der Sohn, so der Sohn (2) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 18 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201418: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Michael Rapp
    Mobile Brain (2014) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 19 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201419: 1. Aufl. (A4) (OA)
  185 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Im grünen Licht des vollen Mondes (1) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 20 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201420: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Im grünen Licht des vollen Mondes (2) (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 21 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201421: 1. Aufl. (A4) (OA)
  186 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Uwe Post
    Unverschlüsselt (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 22 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201422: 1. Aufl. (A4) (OA)
  205 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Guido Seifert
    Ich - Goliath AIROCS-604 (1) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 23 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201423: 1. Aufl. (A4) (OA)
  193 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Guido Seifert
    Ich - Goliath AIROCS-604 (2) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 24 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201424: 1. Aufl. (A4) (OA)
  230 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Bienenhüter (2014) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 25 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201425: 1. Aufl. (A4) (OA)
  195 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Jan Gardemann
    Interspezifische Konkurrenz (1) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2014 / 26 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201426: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Jan Gardemann
    Interspezifische Konkurrenz (2) (2014) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 1 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201501: 1. Aufl. (A4) (OA)
  182 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Uwe Post
    Xmas Biohack (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 2 (2014) (D) (SF)
  Heise c't, 201502: 1. Aufl. (A4) (OA)
  188 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  M.P. Anderfeldt
    Welt im Gleichgewicht (2014) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 3 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201503: 1. Aufl. (A4) (OA)
  188 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Christian Homma
    Code Gamma (2015) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 4 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201504: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Stephan Becher
    Kabine 15.24 (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 5 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201505: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Wie ein Ei dem anderen (1) (2015) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 6 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201506: 1. Aufl. (A4) (OA)
  201 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Arno Endler
    Wie ein Ei dem anderen (2) (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 7 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201507: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Nicole Rensmann
    Und es hat Klick gemacht (1) (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 8 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201508: 1. Aufl. (A4) (OA)
  194 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Nicole Rensmann
    Und es hat Klick gemacht (2) (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 9 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201509: 1. Aufl. (A4) (OA)
  184 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Gard Spirlin
    RoboWrite (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 10 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201510: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,20 EU
 
  Gerd Rödiger
    Symbiose (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 11 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201511: 1. Aufl. (A4) (OA)
  187 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Entscheidungshilfe (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 12 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201512: 1. Aufl. (A4) (OA)
  187 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Nikolaus Schüler
    Ein paar Schritte zuviel (2015) (D)
    2 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 13 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201513: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Job für einen alten Mann (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 14 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201514: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Carl Reiner Holdt
    Schweres Wasser (1) (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 15 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201515: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Carl Reiner Holdt
    Schweres Wasser (2) (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 16 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201516: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Sanadu (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 17 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201517: 1. Aufl. (A4) (OA)
  201 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Glaziale Zufriedenheit (1) (2015) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 18 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201518: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Glaziale Zufriedenheit (2) (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 19 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201519: 1. Aufl. (A4) (OA)
  186 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Michael Rapp
    Traumhaus (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 20 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201520: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Guido Seifert
    Massaker in RobCity (1) (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 21 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201521: 1. Aufl. (A4) (OA)
  192 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Guido Seifert
    Massaker in RobCity (2) (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 22 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201522: 1. Aufl. (A4) (OA)
  187 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Jan Gardemann
    Spielfreude (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 23 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201523: 1. Aufl. (A4) (OA)
  Preis: 4,50 EU
 
  Michael Rapp
    Tricks4Treats (2015) (D)

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 24 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201524: 1. Aufl. (A4) (OA)
  198 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Bernhard Horwatitsch
    Der Lehrer (2015) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 25 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201525: 1. Aufl. (A4) (OA)
  210 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Uwe Post
    Cyber Space Pirates Yo-Ho! (2015) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 26 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201526: 1. Aufl. (A4) (OA)
  201 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Ulf Fildebrandt
    Feedback (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2015 / 27 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201527: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Roman Schleifer
    Plasma-Zombie (1) (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 1 (2015) (D) (SF)
  Heise c't, 201601: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Roman Schleifer
    Plasma-Zombie (2) (2015) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 2 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201602: 1. Aufl. (A4) (OA)
  183 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Stephan Becher
    Genesis (2016) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 3 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201603: 1. Aufl. (A4) (OA)
  191 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Frank Petermann
    Wellenmagie (2016) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 4 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201604: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Matthias Falke
    Die Reisende (2016) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 5 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201605: 1. Aufl. (A4) (OA)
  193 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Helge Lange
    Afterlife (2016) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 6 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201606: 1. Aufl. (A4) (OA)
  199 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Roman Schleifer
    Der Schwur (1) (2016) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 7 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201607: 1. Aufl. (A4) (OA)
  189 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Roman Schleifer
    Der Schwur (2) (2016) (D)
    4 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 8 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201608: 1. Aufl. (A4) (OA)
  182 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Robert Schweizer
    Stellvertreter (2016) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 9 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201609: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Mein ist die Rache (1) (2016) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 10 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201610: 1. Aufl. (A4) (OA)
  197 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Mein ist die Rache (2) (2016) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 11 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201611: 1. Aufl. (A4) (OA)
  195 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Uwe Post
    Ausflugsraumschiff Pflaume (2016) (D)
    5 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 12 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201612: 1. Aufl. (A4) (OA)
  190 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Christian J. Meier
    Chapeau, Kreitmeier! (2016) (D)
    3 S.

   

Christian Persson (Hrsg.)
  c't 2016 / 13 (2016) (D) (SF)
  Heise c't, 201613: 1. Aufl. (A4) (OA)
  196 S.
  Preis: 4,50 EU
 
  Arno Endler
    Wettrennen mit Echo (2016) (D)
    4 S.