Björn Nyberg - Hrsg.

Lyon Sprague De Camp, Lin Carter, Björn Nyberg (Hrsg.)
  Conan der Schwertkämpfer (1982) (D) (F)
  Conan the Swordsman (1978) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Heyne SF & F, 3895: 1. Aufl. (TB) (DE)
  284 S., ISBN: 3-453-30818-2
  Preis: 6,80 DM
  Illustriert von: Klaus D. Schiemann
  Serie: Conan, 14
 
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Blutmond (1982) (D)
    Moon of blood (1978) (US)
    52 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Die Elfenbeingöttin (1982) (D)
    The ivory goddess (1978) (US)
    34 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Das Juwel im Turm (1982) (D)
    The gem in the tower (1978) (US)
    38 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Legion der Toten (1982) (D)
    Legions of the dead (1978) (US)
    32 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Schatten der Finsternis (1982) (D)
    Shadows in the dark (1978) (US)
    42 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Der Stern von Khorala (1982) (D)
    The star of Khorala (1978) (US)
    42 S.
  Lyon Sprague De Camp, Lin Carter
    Das Volk des Gipfels (1982) (D)
    The people of the summit (1978) (US)
    22 S.