Peter Naujack - Hrsg.

Peter Naujack (Hrsg.)
  Die besten Science Fiction Geschichten (1980) (D) (SF)
   (MX)
  Ü: Peter Naujack
  Diogenes Allgemeine Reihe, 905: 1. Aufl. (HC) (NA) (EA: 1962)
  362 S., ISBN: 3-257-00905-4
  Titelbild: Peter Neugebauer
  Illustriert von: Peter Neugebauer
 
  Poul Anderson
    Nennt mich Joe (1962) (D)
    Call Me Joe (1957) (US)
    56 S.
  Isaac Asimov
    Logik (1962) (D)
    Reason (1941) (US)
    28 S.
  James Blish
    Die Falle (1962) (D)
    The Box (1949) (US)
    32 S.
  Ray Bradbury
    Marionetten, e.V. (1962) (D)
    Marionettes, Inc. (1948) (US)
    12 S.
  John Christopher
    Heimkehr (1962) (D)
    The New Wine (1962) (E)
    20 S.
  Arthur C. Clarke
    Der Stern (1962) (D)
    The Star (1955) (E)
    10 S.
  Robert A. Heinlein
    Im Kreis (1962) (D)
    By His Bootstraps (1941) (US)
    80 S.
  J.T. McIntosh
    Wonnen der Einsamkeit (1962) (D)
    The Bliss of Solitude (1952) (E)
    34 S.
  Walter M. Miller jr.
    In fremder Gewalt (1962) (D)
    Command Performance (1952) (US)
    28 S.
  Peter Naujack
    Science Fiction - eine neue Literaturgattung? (1962) (D) (Nachwort)
    8 S.
  Alan E. Nourse
    Die Coffin-Kur (1962) (D)
    The Coffin-Cure (1953) (US)
    24 S.
  Clifford D. Simak
    An der Grenze (1962) (D)
    Limiting Factor (1949) (US)
    24 S.

 

Peter Naujack (Hrsg.)
  Die besten Science Fiction Geschichten des Golden Age (1983) (D) (SF)
   (MX)
  Ü: Peter Naujack
  Diogenes detebe, 21048: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1962)
  353 S., ISBN: 3-257-21048-5
  Preis: 9,80 DM
  Illustriert von: Peter Neugebauer
 
  Poul Anderson
    Nennt mich Joe (1962) (D)
    Call me Joe (1957) (US)
    56 S.
  Isaac Asimov
    Logik (1952) (D)
    Reason (1941) (US)
    28 S.
  James Blish
    Die Falle (1962) (D)
    The box (1949) (US)
    31 S.
  Ray Bradbury
    Marionetten, e.V. (1962) (D)
    Marionettes, Inc. (1948) (US)
    12 S.
  John Christopher
    Heimkehr (1962) (D)
    The new wine (1962) (E)
    20 S.
  Arthur C. Clarke
    Der Stern (1962) (D)
    The Star (1955) (E)
    10 S.
  Robert A. Heinlein
    Im Kreis (1962) (D)
    By his bootstraps (1941) (US)
    80 S.
  J.T. McIntosh
    Wonnen der Einsamkeit (1962) (D)
    The bliss of solitude (1952) (E)
    34 S.
  Walter M. Miller jr.
    In fremder Gewalt (1962) (D)
    Command performance (1952) (US)
    28 S.
  Alan E. Nourse
    Die Coffin-Kur (1962) (D)
    The Coffin-cure (1953) (US)
    24 S.
  Clifford D. Simak
    An der Grenze (1962) (D)
    Limiting factor (1949) (US)
    24 S.

 

Peter Naujack (Hrsg.)
  Roboter (1971) (D) (SF) (Gekürzt)
   (US)
  Ü: Peter Naujack
  Fischer Allgemeine Reihe, 1177: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1962)
  123 S., ISBN: 3-436-01363-3
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Hans Maier
 
  Isaac Asimov
    Logik (1962) (D)
    Reason (1941) (US)
    21 S.
  James Blish
    Die Falle (1962) (D)
    The box (1949) (US)
    24 S.
  Ray Bradbury
    Marionetten, e.V. (1962) (D)
    Marionettes, Inc. (1948) (US)
    9 S.
  John Christopher
    Heimkehr (1962) (D)
    The New Wine (1962) (E)
    16 S.
  J.T. McIntosh
    Wonnen der Einsamkeit (1962) (D)
    The Bliss of Solitude (1952) (E)
    27 S.
  Alan E. Nourse
    Die Coffin-Kur (1962) (D)
    The Coffin-Cure (1953) (US)
    19 S.

 

Peter Naujack (Hrsg.)
  Roboter (1962) (D) (SF)
   (US)
  Ü: Peter Naujack
  Diogenes: 1 - 6 Tsd. (HC) (OZ)
  383 S.
  Preis: 20,80 DM
  Titelbild: P. Neu
 
  Poul Anderson
    Nennt mich Joe (1962) (D)
    Call me Joe (1957) (US)
    60 S.
  Isaac Asimov
    Logik (1952) (D)
    Reason (1941) (US)
    28 S.
  James Blish
    Die Falle (1962) (D)
    The box (1949) (US)
    34 S.
  Ray Bradbury
    Marionetten, e.V. (1962) (D)
    Marionettes, Inc. (1948) (US)
    12 S.
  John Christopher
    Heimkehr (1962) (D)
    The new wine (1962) (E)
    22 S.
  Arthur C. Clarke
    Der Stern (1962) (D)
    The Star (1955) (E)
    10 S.
  Robert A. Heinlein
    Im Kreis (1962) (D)
    By his bootstraps (1941) (US)
    86 S.
  J.T. McIntosh
    Wonnen der Einsamkeit (1962) (D)
    The bliss of solitude (1952) (E)
    36 S.
  Walter M. Miller jr.
    In fremder Gewalt (1962) (D)
    Command performance (1952) (US)
    28 S.
  Peter Naujack
    Science Fiction - eine neue Literaturgattung (1962) (D) (Nachwort)
    9 S.
  Alan E. Nourse
    Die Coffin-Kur (1962) (D)
    The Coffin-Cure (1953) (US)
    26 S.
  Clifford D. Simak
    An der Grenze (1962) (D)
    Limiting factor (1949) (US)
    26 S.
  
  Rezension
  
    Conrad C. Schaef
      Waldemar Kumming (Hrsg.)
      Munich Round Up 53
 
    Eugen Skasa-Weiß
      Waldemar Kumming (Hrsg.)
      Munich Round Up 53
 
    Burkhard Blüm
      Burkhard Blüm (Hrsg.)
      Science Fiction Times 34
 
    Eduard Lukschandl
      Axel Melhardt (Hrsg.)
      Pioneer 14