Jürgen Molthof - Hrsg.

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 4 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 4: 1. Aufl. (A4) (OA)
  45 S.
  Preis: 0,50 DM
  Serie: Fanzine: Space Times, 4
 
  Anonym
    Knüller (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Burkhard Blüm
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Fredric Brown
    Blut (1960) (D)
    Blood (1955) (US)
    1 S.
  Willy Engemann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Udo Erdmann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Real SF - Warum?? (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Harry F. Heide
    Astarte (1960) (D) (Lyrik)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Fan-Plaudereien (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Gerber (H), Metrofen 2 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Gerber (H), Umglick 2 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Kumming (H), MRU 16 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Lundwall (H), SF-Nytt 9 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Melhardt (H), FAN 3 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Sol (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Sol 17 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Voltz (H), Stellaris 10 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Wie ich mit dem SF Virus verseucht wurde (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  P.A. Müller, Jürgen Molthof
    Briefwechsel (1960) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  August Munka
    Deutsch ist der Mond (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Karl Herbert Scheer
    Nowak, Zwischen Schöpfung und Untergang (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Franz Solcher
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Tschugguel
    Flaschenpost (1960) (D)
    3 S.
  William Voltz
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rolf Welling
    Wunderbare Natur (1960) (D)
    13 S.
  Burkhard Ziegert
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Burkhard Ziegert
    Science Fiction - Hobby oder Weltanschauung? (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  
  Rezension
  
    Guntram Ohmacht
      Wolfgang Thadewald (Hrsg.)
      Sol 18
 

   

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 7 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 7: 1. Aufl. (A4) (OA)
  74 S.
  Preis: 0,50 DM
  Serie: Fanzine: Space Times, 7
 
  Anonym
    Robby in Berlin (1) (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Claus Armann
    Wege (1960) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Jörn-Dieter Bandermann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Etwas fehlt noch (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Hans Franzke
    Es schwebte im All (1960) (D)
    4 S.
  Hans Franzke
    Vision eines Leserbriefs (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rolf C. Gindorf
    Hilfe - Ein F A A N! (1960) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Rolf C. Gindorf
    Liebe Fans! (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Walter Kirsch
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Doris Kolberg
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Mario Kwiat
    Glosse (1960) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Mario Kwiat
    SF-Film Ecke (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Ortfried Leeb
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Maximovic
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Maximovic
    Zukunft (1960) (D)
    2 S.
  Axel Melhardt
    Das Spiel beginnt (1960) (D)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Ankündigung 2. Niederrhein-Con (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Braeg (H), Stunk 6 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Bug Eye 4 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Eylmann (H), Sol 20 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Fan und Fandom (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Fotoseite (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Hermes 8 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Kirsch (H), Future 27 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Knüller (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Kumming (H), MRU 23 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Kumming (H), MRU 24 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Magnet 4 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Mann (H), Teleskop 13 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Melhardt (H), Pioneer 1 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Olbrich (H), Fantasy 6 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Saager (H), Hyperspace 2 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Tagebuch-Bericht vom Con in Wien (1960) (D) (Art. oder Red.)
    11 S.
  Jürgen Molthof
    Voltz (H), Stellaris 13 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Voltz (H), Stellaris 14 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Wie ich es sehe (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Zech (H), Scorpion 1 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Wolfgang Pippke
    Der alte König (1960) (D)
    5 S.
  Wolfgang Pippke, Axel Melhardt, Jürgen Molthof
    Das Phan-Tagebuch (1960) (D)
    5 S.
  Franz Solcher
    Der beste Fan-Autor (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Franz Solcher
    Nova - das literarische Fanzine (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Dieter Steinseifer
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  William Voltz
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Klaus Eylmann
      Klaus Eylmann (Hrsg.)
      Goshoboyoboy 19
 

   

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 8 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 8: 1. Aufl. (A4) (OA)
  76 S.
  Preis: 0,50 DM
  Serie: Fanzine: Space Times, 8
 
  Manfred Alex
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Manfred Alex
    Der ungebetene Gast (1960) (D)
    1 S.
  Fritz G. Bachtrögler
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Burkhard Blüm
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Dieter Braeg
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Armin Brück
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Mario Cortesi
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hans Dittgen
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Walter Ernsting
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Eylmann
    Ramble (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hans Franzke
    Die Invasion oder Von einem, der Fanzines abonnieren wollte (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hans Franzke
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Heinz P. Fröhlich
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rolf C. Gindorf
    Antwort zu Leserbrief von Jürgen Nowak (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rolf C. Gindorf
    Philippika. Betrachtungen über den Ungeist (1960) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Thea Grade
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Tibor A. Hartmann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Walter Kirsch
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Waldemar Kumming
    Eine tolle Sache (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Mario Kwiat
    SF - Flucht aus der Wirklichkeit (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Ortfried Leeb, Jürgen Molthof
    Briefwechsel (1960) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Hage Macuy
    personalitas (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Mann
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Maximovic, Dieter Saager
    Kalter Krieg (1960) (D)
    1 S.
  Gerd Maximovic
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Maximovic
    Orchester Welt (1960) (D)
    1 S.
  Axel Melhardt
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Axel Melhardt, Dieter Braeg
    Stunk (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Armin Merl
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Ulf Miehe
    Leserbrief: Space Times oder Sex Times? (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    1. Heimsuchung (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    2. Heimsuchung (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Jürgen Molthof
    Die Con Seite (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Hermes 9 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Ich protestiere (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    IGWU-Anthologie (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Kumming (H), MRU 27 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Mann (H), Teleskop 15 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Melhardt (H), Pioneer 2 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Die Seite der Redaktion (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    SF-Nytt 15 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Thadewald (H), Sol 22 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Molthof
    Voltz, Stellaris 15 (1960) (D) (Rezension)
    1 S.
  Jürgen Nowak
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Guntram Ohmacht
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Wilhelm Olbrich
    Ego's Boo (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Wolfgang Pippke
    A Fan-Car named Desire (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Dieter Saager
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Thomas Schlück
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Winfried Scholz
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Klaus Schulz
    Der Jäger (1960) (D)
    1 S.
  Franz Solcher
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Dieter Steinseifer
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Wolfgang Thadewald
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gert Zech
    Leserbrief (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gert Zech
    SFCD-Generalversammlung in München (1960) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Klaus Eylmann
      Klaus Eylmann (Hrsg.)
      Goshoboyoboy 22
 
    Guntram Ohmacht
      Wolfgang Thadewald (Hrsg.)
      Sol 23
 

   

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Stunk 1 (1961) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 1: 1. Aufl. (A4) (OA)
    Auflage-Anm.: Im April 1960 erscheint Stunk 1 von Braeg/Olbrich,
     1961 dann Stunk 1 von Molthof mit den Redakteuren
     Braeg und Melhardt.
  6 S.
  Preis: 0,40 DM
 
  Anonym
    Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Burkhard Blüm
    Offener Brief (1961) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Nigel Lindsay
    Vom anderen Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
     (1955) (E)
    2 S.