Kalle Max Hofmann - Hrsg.

Kalle Max Hofmann (Hrsg.)
  Zombie City Stories (2015) (D) (HO) (?)
  Wiebers Zombie-Reihe, 1: 1. Aufl. (TB) (OA)
  206 S., ISBN: 978-3-942606-44-8
  Preis: 7,80 EU
  Titelbild: Michael Schubert
 
  Gioal Canestrelli
    De(ad)mokratie (2015) (D)
    6 S.
  Wal Friman
    Onkel Z. (2015) (D)
    10 S.
  Fabienne Gschwind, Gioal Canestrelli
    Geschichte stirbt nie (2015) (D)
    26 S.
  Fabienne Gschwind
    Das Mars Labyrinth (2015) (D)
    20 S.
  Kalle Max Hofmann
    Geschichten aus dem Stadtbezirk (2015) (D)
    15 S.
  Kalle Max Hofmann
    Jeschichten aus'm Kiez (2015) (D)
    14 S.
  Kalle Max Hofmann
    Keyboard of the Dead (2015) (D)
    12 S.
  Kalle Max Hofmann
    Vorbemerkung (2015) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Will Hofmann
    Glückwunsch zum Geburtstag, Zombie (2015) (D)
    24 S.
  Kilian Manning
    Dawn of the Disconnect (2015) (D)
    30 S.
  Xander Morus
    Mission Glutregen (2015) (D)
    26 S.
  Andreas Stetter
    UNTOT (2015) (D)
    12 S.