Stefan Hensch - Hrsg.

Stefan Hensch (Hrsg.)
  Kurs ins Verderben (2020) (D) (SF)
  Bastei Maddrax, 521: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S., ISBN: 419-5-087-70190-5
  Preis: 1,90 EU
  Serie: Maddrax, 521
 
  Stefan Hensch
    Selbstvorstellung (2020) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Michael Schönenbröcher
    Die Maddrax-Leserseite (2020) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.

   

Alfred Bekker, Stefan Hensch (Hrsg.)
  Die moderne Pest (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 4403: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  579 S., ISBN: 978-1-0916-4403-8
  Preis: 16,04 EU
 
  Alfred Bekker
    Die Gen-Bombe (2019) (D)
  Alfred Bekker
    Killer ohne Reue (2019) (D)
  Alfred Bekker
    Kubinke und der kommende Tod (2019) (D)
  Stefan Hensch
    Biowaffen-Alarm in Spanien (2019) (D)