Thomas Harden - Hrsg.

Peter Birkl, Karl Gall, Hans Grandl, Thomas Harden, Klaus
  Hirsch (Hrsg.)
  Luna Times 8 (1970) (D) (SF)
  SF&F Bad Aibling Luna Times, 8: 1. Aufl. (A4) (OA)
  34 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Fanzine: Luna Times, 8
 
  Peter Birkl
    Abrechnung Andromeda 76 (1970) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Birkl
    SF-Markt (1970) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Peter Birkl
    Das Universum (Kap. 6 - 7) (1970) (D) (Art. oder Red.)
    7 S.
  Peter Birkl
    Vorwort (1970) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Karl Gall
    Brücke zum Leben (1970) (D)
    4 S.
  Karl Gall
    Grundsätzliches über die Perry Rhodan-Serie (1970) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Karl Gall
    Kosmisches (1970) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus Hirsch
    Dem Frieden eine Chance (1970) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  Thomas Höllmüller
    Weltspektrum (1970) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Peter Kraus
    Aufwärts (1970) (D)
    4 S.