Gerd Hallenberger - Hrsg.

Peter Birkl, Heinz Ettel, Gerd Hallenberger, Thomas
  Höllmüller, Helmut W. Pesch, Richard Raimann, Dieter
  Steinseifer (Hrsg.)
  Luna Times 11 (1971) (D) (SF)
  SF&F Bad Aibling Luna Times, 11: 1. Aufl. (A4) (OA)
  28 S.
  Serie: Fanzine: Luna Times, 11
 
  Peter Birkl
    Gehirne der Zukunft (1971) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Peter Birkl
    Zu Luna Times 11 (1971) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Heinz Ettel
    Dämmerung (1971) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Thomas Höllmüller
    Licht (1971) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Thomas Höllmüller
    Rausch (1971) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Thomas Höllmüller
    Weltspektrum (1971) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Helmut W. Pesch
    Hamid (1971) (D)
    10 S.
  Richard Raimann
    Fluch der Wissenschaft (1971) (D)
    3 S.
  Dieter Steinseifer, Peter Birkl, Gerd Hallenberger
    Informationen (1971) (D) (Art. oder Red.)
    8 S.

   

Peter Birkl, Heinz Ettel, Michael Fitz, Gerd Hallenberger,
  Thomas Höllmüller, Franz Kratochwil, Helmut W. Pesch,
  Dieter Steinseifer (Hrsg.)
  Luna Times 12 (1972) (D) (SF)
  SF&F Bad Aibling Luna Times, 12: 1. Aufl. (A4) (OA)
    Auflage-Anm.: Dreifach-Nummer 12/13/14
  98 S.
  Preis: 1,30 DM
  Serie: Fanzine: Luna Times, 12
 
  Peter Birkl
    Einleitung Leserbriefe (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Birkl
    Informationen (1972) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Peter Birkl
    Träume von der Zukunft (1972) (D) (Art. oder Red.)
    7 S.
  Heinz Böhm
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Heinz Böhm
    Leserbrief #2 (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Clark Darlton
    Vom Wesen der Zeit (1972) (D)
    16 S.
  Alfred Dietrich
    Erzähl'mal, Opa (1972) (D)
    2 S.
  Jürgen Elsässer
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    7 S.
  Heinz Ettel
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Michael Fitz
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Willi Haberbosch jr.
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Hallenberger
    Informationen (1972) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Rolf Heuter
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rolf Heuter
    Die toten Kopien (1972) (D)
    5 S.
  Thomas Höllmüller
    Clubnachrichten (1972) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Thomas Höllmüller
    Weltspektrum (1972) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Franz Kratochwil
    Die Verjüngungspille (1972) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Mario Lukas
    Science Fiction im Osten und Westen (1972) (D) (Art. oder Red.)
    7 S.
  Carla Mötteli
    Atlantis (1972) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Carla Mötteli
    Fragen an das All (1972) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Carla Mötteli
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Carla Mötteli
    Sternenstaub (1972) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Gerrit Nowatzki
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Helmut W. Pesch
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Dieter von Reeken
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Georg Schmid
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Spiegelsberger
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Dieter Steinseifer
    Fanzine-Liste (1) (1972) (D) (Art. oder Red.)
    7 S.
  Dieter Steinseifer
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Ignaz Stoßberger
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hubert Strassl, Peter Birkl
    FOLLOW-JahresCon 1972 (1972) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  Günther Uerlings
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Günther Uerlings
    Sechzig Sekunden Zukunft (1972) (D)
    3 S.
  Günther Uerlings
    Verschollen (1972) (D)
    4 S.
  Rudolf Ullmann
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Detlef Vornkahl
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Elmar H. Wohlrath
    Leserbrief (1972) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.

   

Peter Birkl, Heinz Ettel, Michael Fitz, Gerd Hallenberger,
  Thomas Höllmüller, Franz Kratochwil, Helmut W. Pesch, Peter
  Spiegelsberger, Dieter Steinseifer (Hrsg.)
  Luna Times 15 (1972) (D) (SF)
  SF&F Bad Aibling Luna Times, 15: 1. Aufl. (A4) (OA)
    Auflage-Anm.: Doppelnummer 15/16
  62 S.
  Preis: 1,30 DM
  Serie: Fanzine: Luna Times, 15
 
  Peter Birkl
    Abschließende Worte zum Thema Rauschgift (2022) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Peter Birkl
    Einleitung Leserbriefe (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Birkl
    Redaktionelles (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Peter Birkl
    Zur Diskussion "Träume von der Zukunft" (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Michael Fitz
    Diskussionsbeitrag "Träume von der Zukunft" (2022) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Michael Fitz
    Der Exekutor (2022) (D)
    23 S.
  Michael Fitz
    Leserbrief (2022) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Aram Jose Hernandez
    Der Phönix bleibt in seiner Asche (2022) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Thomas Höllmüller
    Der Lauf der DInge (2022) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Thomas Höllmüller
    Weltspektrum (2022) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Franz Kratochwil
    Besucher aus dem All? (2022) (D) (Art. oder Red.)
    9 S.
  Carla Mötteli
    Schatten an der Wand (2022) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Hans-Hermann Prieß
    Nur ein böses Atom (2022) (D)
    7 S.
  Alfred Vejchar
    Diskussionsbeitrag "Träume von der Zukunft" (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Alfred Vejchar
    Leserbrief (2022) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Elmar H. Wohlrath
    Leserbrief (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Zeidner
    Diskussionsbeitrag "Träume von der Zukunft" (2022) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jürgen Zeidner
    Leserbrief (2022) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.

   

Harald Kimpel, Gerd Hallenberger (Hrsg.)
  Zukunftsräume: Bildwelten und Weltbilder der Science Fiction (1984) (D) (SP) (?)
  Edition Achteinhalb, 5: 1. Aufl. (TB) (OA)
  222 S., ISBN: 3-923979-05-3
  Preis: 39,00 DM