Christopher Evans - Hrsg.

Christopher Evans (Hrsg.)
  Die Angst hat tausend Namen (1974) (D) (HO) (Gekürzt)
  Mind at bay (1969) (E)
  Ü: Monika Hahn
  Pabel Vampir-TB, 8: 1. Aufl. (TB) (DE)
  143 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Frank Frazetta
 
  Conrad Aiken
    Schnee, sanfter Schnee (1974) (D)
    Silent Snow, Secret Snow (1932) (US)
    23 S.
  James Graham Ballard
    Die Wachttürme (1974) (D)
    The watchtowers (1962) (E)
    36 S.
  Edward Frederic Benson
    Raupen (1974) (D)
    Caterpillars (1912) (E)
    11 S.
  John Connell
    Bund mit dem Teufel (1974) (D)
    Back to the Beginning (1952) (E)
    9 S.
  Christopher Evans
    Einführung (1974) (D) (Vorwort)
    Introduction (1969) (E)
    3 S.
  M.R. James
    Die Esche (1974) (D)
    The Ash-Tree (1904) (E)
    17 S.
  Jane Rice
    Der Abgott der Fliegen (1974) (D)
    The idol of the flies (1942) (US)
    30 S.
  Horace R. Wakefield
    Die Grenzwächter (1974) (D)
    The frontier guards (1931) (E)
    8 S.

   

Christopher Evans (Hrsg.)
  Sieben x Schüttelfrost (1974) (D) (HO) (Gekürzt)
  Mind in chains (1970) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Pabel Vampir-TB, 10: 1. Aufl. (TB) (DE)
  145 S.
  Preis: 2,80 DM
 
  Brian W. Aldiss
    Die leere Karte (1974) (D)
    Faceless card (1960) (E)
    23 S.
  Cynthia Asquith
    Das schwere Erbe (1974) (D)
    The playfellow (1929) (E)
    26 S.
  James Graham Ballard
    Der tote Astronaut (1974) (D)
    The dead astronaut (1968) (E)
    15 S.
  Christopher Evans
    Einleitung (1974) (D) (Vorwort)
    Introduction (1970) (E)
    3 S.
  M.R. James
    Verlorene Herzen (1974) (D)
    Lost Hearts (1895) (E)
    12 S.
  Saki
    Spinnweben (1974) (D)
    The cobweb (1914) (E)
    7 S.
  May Sinclair
    Wenn die Sehnsucht bleibt (1974) (D)
    Where their fire is not quenched (1923) (E)
    25 S.
  Theodore Sturgeon
    Donner und Rosen (1974) (D)
    Thunder and roses (1947) (US)
    28 S.