Charlotte Dunsing - Hrsg.

Ye Yonglie, Charlotte Dunsing (Hrsg.)
  SF aus China (1984) (D) (SF)
   (CH)
  Goldmann Edition '84, 8412: 1. Aufl. (TB) (OZ)
  266 S., ISBN: 3-442-08412-1
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
 
  Tong Enzheng
    Liebe im Unendlichen (1984) (D)
    Yaoyuan de ai (1979) (CH)
    34 S.
  Liu Ji'an
    Der merkwürdige Fall vom Seeufer (1984) (D)
    Hubian qu'an (CH)
    20 S.
  Xiao Jianheng
    Professor Salomos Irrtum (1984) (D)
    Shaluomu jiaoshou de miwu (1980) (CH)
    26 S.
  Gu Junzheng
    Traum vom Frieden (1984) (D)
    Heping de Meng (1940) (CH)
    32 S.
  Wang Xiaoda
    Die geheimnisvollen Welten (1984) (D)
    Shenmi de bo (1979) (CH)
    38 S.
  Wei Yahua
    Der Traum vom sanften Land (1984) (D)
    Wo he jiqiren qizi de lihun anijan (1981) (CH)
    24 S.
  Ye Yonglie, Charlotte Dunsing
    Science-fiction in China (1984) (D) (Nachwort)
     (CH)
    20 S.
  Ye Yonglie
    Zersetzung (1984) (D)
    Fushi (CH)
    34 S.
  Liu Zhaogui
    Das Rätsel Beta (1984) (D)
    Beta zhege mi (1979) (CH)
    32 S.
  
  Rezension
  
    Roland Rosenbauer
      Waldemar Kumming (Hrsg.)
      Munich Round Up 155
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 64