Peter Crowther - Hrsg.

Peter Crowther (Hrsg.)
  Moloch (2005) (D) (SF)
  Cities (2003) (E)
  Ü: Ralph Sander, Eva Bauche-Eppers, Winfried Czech,
    Michael Kubiak
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23280: 1. Aufl. (TB) (DE)
  431 S., ISBN: 3-404-23280-1
  Preis: 8,00 EU
  Titelbild: Michael Whelan
 
  Peter Crowther
    Vorwort (2005) (D) (Vorwort)
    Off the Beaten Track: An Introduction (2003) (E)
    6 S.
  Paul Di Filippo
    Ein Jahr in einer linearen Stadt (2005) (D)
    A Year in a Linear City (2002) (US)
    116 S.
  China Mieville
    Spiegelhaut (2005) (D)
    The Tain (2003) (E)
    104 S.
  Michael Moorcock
    Firing the Cathedral (2005) (D)
    Firing the Cathedral (2002) (E)
    134 S.
  Geoff Ryman
    S.A.S. (2005) (D)
    V.A.O. (2002) (E)
    65 S.
  
  Rezension
  
    Horst Illmer
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 19
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 
    Thomas Hofmann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 171
 

 

Peter Crowther (Hrsg.)
  Unendliche Grenzen (2003) (D) (SF)
  Futures (2001) (E)
  Ü: Angela Koonen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23266: 1. Aufl. (TB) (DE)
  460 S., ISBN: 3-404-23266-6
  Preis: 8,00 EU
  Titelbild: Jim Burns
 
  Stephen Baxter
    Wirklichkeitsstaub (2003) (D)
    Reality Dust (2000) (E)
    88 S.
  Peter Crowther
    Die ewige Grenze (2003) (D) (Vorwort)
    Introduction (2001) (E)
    10 S.
  Peter F. Hamilton
    Den Bäumen beim Wachsen zusehen (2003) (D)
    Watching Trees Grow (2000) (E)
    132 S.
  Paul J. McAuley
    Geschichte machen (2003) (D)
    Making History (2000) (E)
    100 S.
  Ian McDonald
    Tendeleos Geschichte (2003) (D)
    Tendeleo's Story (2000) (E)
    124 S.
  
  Rezension
  
    Gregor Jungheim
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2004
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 174
 
    Andreas Nordiek
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Fandom Observer 176
 
    Michael Meier
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 160