Guido Zinnen - Bücher

Guido Zinnen
  Chafren versus Aliens (2020) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 6375: 1. Aufl. (TB) (OA)
  167 S., ISBN: 979-8-601-66375-5
  Preis: 5,99 EU
  Serie: Selestral, 5

 

Guido Zinnen
  Chafren versus Aliens (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5323: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2020)
  167 S., ISBN: 979-8-526-25323-9
  Preis: 13,65 EU
  Serie: Selestral, 5

 

Guido Zinnen
  Fremdes Leben (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 42: 1. Aufl. (TB) (OA)
  404 S., ISBN: 978-1-0793-0042-0
  Preis: 11,50 EU
  Serie: Selestral, 3

 

Guido Zinnen
  Fremdes Leben (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5031: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2019)
  404 S., ISBN: 979-8-525-35031-1
  Preis: 18,90 EU
  Serie: Selestral, 3

 

Guido Zinnen
  Fremdes Leben / Mythen, Zerstörung, Legenden, Neubeginn (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5378: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  481 S., ISBN: 979-8-353-45378-9
  Preis: 26,71 EU
  Serie: Selestral (NZ), 2
 
  Guido Zinnen
    Fremdes Leben (2019) (D) (Roman)
  Guido Zinnen
    Mythen, Zerstörung, Legenden, Neubeginn (2020) (D) (Roman)

 

Guido Zinnen
  Fremdes Leben / Mythen, Zerstörung, Legenden, Neubeginn (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5159: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  481 S., ISBN: 979-8-353-45159-4
  Preis: 16,05 EU
  Serie: Selestral (NZ), 2
 
  Guido Zinnen
    Fremdes Leben (2019) (D) (Roman)
  Guido Zinnen
    Mythen, Zerstörung, Legenden, Neubeginn (2019) (D) (Roman)

 

Guido Zinnen
  Genros Finsternis (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3517: 1. Aufl. (TB) (OA)
  486 S., ISBN: 978-1-7968-3517-5
  Preis: 16,04 EU
  Serie: Selestral, 2

 

Guido Zinnen
  Genros Finsternis (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 4179: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2019)
  497 S., ISBN: 978-1-0918-4179-6
  Preis: 13,90 EU
  Serie: Selestral, 2

 

Guido Zinnen
  Genros Finsternis (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 2379: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2019)
  497 S., ISBN: 979-8-524-32379-8
  Preis: 21,00 EU
  Serie: Selestral, 2

 

Guido Zinnen
  Genros Vermächtnis (2017) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3174: 1. Aufl. (TB) (OA)
  491 S., ISBN: 978-1-9731-3174-8
  Preis: 16,05 EU
  Serie: Selestral, 1

 

Guido Zinnen
  Genros Vermächtnis (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 4015: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2017)
  463 S., ISBN: 978-1-0918-4015-7
  Preis: 13,90 EU
  Serie: Selestral, 1

 

Guido Zinnen
  Genros Vermächtnis (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 1259: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2017)
  474 S., ISBN: 979-8-524-31259-4
  Preis: 21,00 EU
  Serie: Selestral, 1

 

Guido Zinnen
  Genros Vermächtnis / Finsternis (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 2500: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  536 S., ISBN: 979-8-353-42500-7
  Preis: 26,75 EU
  Serie: Selestral
 
  Guido Zinnen
    Genros Finsternis (2019) (D) (Roman)
  Guido Zinnen
    Genros Vermächtnis (2017) (D) (Roman)

 

Guido Zinnen
  Genros Vermächtnis / Finsternis (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 1827: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  627 S., ISBN: 979-8-353-41827-6
  Preis: 19,26 EU
  Serie: Selestral
 
  Guido Zinnen
    Genros Finsternis (2019) (D) (Roman)
  Guido Zinnen
    Genros Vermächtnis (2017) (D) (Roman)

 

Guido Zinnen
  Zerstörung, Anfang, Mythologie, Legenden (2020) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3155: 1. Aufl. (TB) (OA)
  245 S., ISBN: 979-8-624-43155-3
  Preis: 6,99 EU
  Serie: Selestral, 4

 

Guido Zinnen
  Zerstörung, Anfang, Mythologie, Legenden (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5873: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2020)
  245 S., ISBN: 979-8-524-35873-8
  Preis: 14,97 EU
  Serie: Selestral, 4