Lan Wright - Bücher

Lan Wright
  Die feindlichen Mächte (1964) (D) (SF) (Gekürzt)
  Assignment Luther (1963) (E)
  Ü: Heinz F. Kliem
  Moewig Terra, 360: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

Lan Wright
  Im Weltraum geboren (1966) (D) (SF) (Gekürzt)
  Space born (1963) (E)
  Ü: Ruth Hellinger
  Moewig Terra, 448: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

Lan Wright
  Kurierdienst Galaxis (1960) (D) (SF)
  The messengers (1954) (E)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 254: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,60 DM

   

Lan Wright
  Menschheit im Aufbruch (1958) (D) (SF)
  Who Speaks of Conquest? (1956) (E)
  Ü: Anne Steul
  Zimmermann Balowa, 115: 1. Aufl. (LB) (DE)
  302 S.
  Preis: 7,80 DM
  
  Rezension
  
    Heinz Bingenheimer
      Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 4
 

   

Lan Wright
  Menschheit im Aufbruch 1 (1960) (D) (SF)
  Who Speaks of Conquest? I (1956) (E)
  Ü: Anne Steul
  Moewig Terra, 141: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: H.J. Bruck
  Illustriert von: Karl Stephan

   

Lan Wright
  Menschheit im Aufbruch 2 (1960) (D) (SF)
  Who Speaks of Conquest? II (1956) (E)
  Ü: Anne Steul
  Moewig Terra, 142: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Illustriert von: H.J. Bruck

   

Lan Wright
  Der Stern der Hoffnungslosen (1966) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Last Hope of Earth (1965) (E)
  Moewig Terra, 458: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Lan Wright
  Der wichtigste Mann im All (1960) (D) (SF)
  A Man Called Destiny (1958) (E)
  Ü: Helmut Bittner, Edith Bittner
  Pabel Utopia Großband, 129: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Edmund A. Emshwiller