John Willow - Bücher

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Das böse Auge (1978) (D) (HO)
  Pabel Dämonenkiller-TB, 45: 1. Aufl. (TB) (OA)
  161 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Günther König

   

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Die Braut des Hexenmeisters (1974) (D) (HO)
  Pabel Vampir-Heft, 91: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole

   

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Der Dämonenbiß (1978) (D) (HO)
  Pabel Dämonenkiller-TB, 42: 1. Aufl. (TB) (OA)
  161 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole

   

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Der Druidenzauber (1977) (D) (HO)
  Pabel Vampir-Heft, 230: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: Nikolaj Lutohin

   

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Jennifer, die Dämonenbraut (1980) (D) (HO)
  Pabel Dämonenkiller-TB, 63: 1. Aufl. (TB) (OA)
  162 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Mark Harrison

   

John Willow
    (Pseudonym von: Bodo Baumann)
  Puppen des Teufels (1977) (D) (HO)
  Pabel Vampir-Heft, 218: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: Nikolaj Lutohin