Edith Wharton - Bücher

Edith Wharton
  Gespenstergeschichten (C) (1991) (D) (SF) (Gekürzt)
  Ghosts (1937) (US)
  Ü: Andreas Vollstädt
  Suhrkamp Phantast. Bibliothek, 1806: 1. Aufl. (TB) (DE)
  311 S., ISBN: 3-518-38306-X
  Preis: 14,00 DM
  Titelbild: Tom Breuer
 
  Edith Wharton
    Allerseelen (1991) (D)
    All Souls (1937) (US)
    26 S.
  Edith Wharton
    Die Augen (1991) (D)
    The Eyes (1937) (US)
    23 S.
  Edith Wharton
    Autobiographisches Postskriptum (1991) (D) (Art. oder Red.)
    An Autobiographical Postscript (1937) (US)
    3 S.
  Edith Wharton
    Behext (1991) (D)
    Bewitched (1937) (US)
    24 S.
  Edith Wharton
    Danach (1991) (D)
    Afterward (1937) (US)
    35 S.
  Edith Wharton
    Die Glocke der Kammerzofe (1991) (D)
    The Lady's Maid Bell (1937) (US)
    25 S.
  Edith Wharton
    Granatapfelkerne (1991) (D)
    Pomegranate Seed (1937) (US)
    35 S.
  Edith Wharton
    Kerfol (1991) (D)
    Kerfol (1937) (US)
    26 S.
  Edith Wharton
    Miss Mary Pask (1991) (D)
    Miss Mary Pask (1937) (US)
    17 S.
  Edith Wharton
    Mr. Jones (1991) (D)
    Mr. Jones (1937) (US)
    32 S.
  Edith Wharton
    Der Spiegel (1991) (D)
    The Looking Glass (1937) (US)
    22 S.
  Edith Wharton
    Der Triumph der Nacht (1991) (D)
    The Triumph of Night (1937) (US)
    29 S.
  Edith Wharton
    Vorwort (1991) (D) (Vorwort)
    Preface (1937) (US)
    5 S.

 

Edith Wharton
  Hinterher (2015) (D) (PH) (?)
  Afterwards (1910) (US)
  Ü: Heiko Postma
  Jmb Kabinett Phantasten, 61: 1. Aufl. (TB) (NÜ)
  63 S., ISBN: 978-3-944342-62-7
  Preis: 7,00 EU