Bernard Werber - Bücher

Bernard Werber
  Die Ameisen (1999) (D) (SF)
  Les Fourmis (1991) (F)
  Ü: Michael Mosblech
  Piper Serie Piper, 2842: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1992)
  371 S., ISBN: 3-492-22842-9
  Preis: 123,00 ÖS
  Titelbild: Carole Furby
  Serie: Ameisen, 1
  
  Rezension
  
    Heiko Henning
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 95
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 95
 
    Matthias Neiden
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 72
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 

 

Bernard Werber
  Die Ameisen (1994) (D) (SF)
  Les Fourmis (1991) (F)
  Ü: Michael Mosblech
  Heyne Allgemeine Reihe, 9054: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1992)
  370 S., ISBN: 3-453-07504-8
  Preis: 12,90 DM
  Titelbild: Carole Furby
  Serie: Ameisen, 1
  
  Rezension
  
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 52
 

 

Bernard Werber
  Die Ameisen (1992) (D) (SF)
  Les Fourmis (1991) (F)
  Ü: Michael Mosblech
  Piper Allgemeine Reihe, 3540: 1. Aufl. (HC) (DE)
  371 S., ISBN: 3-492-03540-X
  Preis: 44,00 DM
  Serie: Ameisen, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Bernard Werber
  Die Ameisen (2001) (D) (SF) (?)
  Les Fourmis (1991) (F)
  Ü: Michael Mosblech
  Piper Allgemeine Reihe, 3469: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1992)
  370 S., ISBN: 3-492-23469-0
  Preis: 8,90 EU
  Serie: Ameisen, 1

 

Bernard Werber
  Im Reich der Engel (2001) (D) (F) (?)
  L'empire des anges (2000) (F)
  Ü: Claudia Feldmann
  Ullstein Allgemeine Reihe, 8330: 1. Aufl. (HC) (DE)
  462 S., ISBN: 3-550-08330-0
  Preis: 42,00 DM
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 150
 

 

Bernard Werber
  Im Reich der Engel (2002) (D) (F) (?)
  L'empire des anges (2000) (F)
  Ü: Claudia Feldmann
  Ullstein Allgemeine Reihe, 25398: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2001)
  462 S., ISBN: 3-548-25398-9
  Preis: 8,95 EU

 

Bernard Werber
  Invasion (C) (2010) (D) (SF) (?)
  Les fourmis / Le jour des fourmis / La revolution des fourmis (F)
  Ü: Michael Mosblech, Michael Hofmann, Alexandra von
    Reinhardt
  Heyne SF & F, 52726: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1408 S., ISBN: 978-3-453-52726-3
  Preis: 16,00 EU
  Serie: Ameisen
 
  Bernard Werber
    Die Ameisen (1992) (D) (Roman)
    Les fourmis (1991) (F)
    314 S.
  Bernard Werber
    Die Revolution der Ameisen (1998) (D) (Roman)
    La revolution des fourmis (1996) (F)
    608 S.
  Bernard Werber
    Der Tag der Ameisen (1994) (D) (Roman)
    Le jour des fourmis (1992) (F)
    480 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Bernard Werber
  Die Revolution der Ameisen (1998) (D) (SF)
  La revolution des fourmis (1996) (F)
  Ü: Alexandra von Reinhardt
  Heyne Allgemeine Reihe, 10598: 1. Aufl. (TB) (DE)
  623 S., ISBN: 3-453-13664-0
  Preis: 123,00 ÖS
  Titelbild: Carole Furby
  Serie: Ameisen, 3
  
  Rezension
  
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 107
 

 

Bernard Werber
  Der Tag der Ameisen (1996) (D) (SF)
  Le jour des fourmis (1992) (F)
  Ü: Michael Hofmann
  Heyne Allgemeine Reihe, 9885: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1994)
  486 S., ISBN: 3-453-09976-1
  Preis: 110,00 ÖS
  Titelbild: Carole Furby
  Serie: Ameisen, 2
  
  Rezension
  
    Matthias Neiden
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 95
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 77
 

 

Bernard Werber
  Der Tag der Ameisen (2001) (D) (SF) (?)
  Le jour des fourmis (1992) (F)
  Ü: Michael Hofmann
  Piper Allgemeine Reihe, 3470: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1994)
  486 S., ISBN: 3-492-23470-4
  Preis: 8,90 EU
  Serie: Ameisen, 2

 

Bernard Werber
  Der Tag der Ameisen (1994) (D) (SF) (?)
  Le jour des fourmis (1992) (F)
  Ü: Michael Hofmann
  Piper Allgemeine Reihe, 3643: 1. Aufl. (HC) (DE)
  486 S., ISBN: 3-492-03643-0
  Preis: 44,00 DM
  Serie: Ameisen, 2