Bryan Edgar Wallace - Bücher

Bryan Edgar Wallace
  Der Tod packt seinen Koffer (1961) (D) (SF)
  Death Packs a Suitcase (1961) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Große Kriminalromane, 284: 1. Aufl. (TB) (DE)
  207 S.
  Preis: 4,00 DM

   

Bryan Edgar Wallace
  Der Tod packt seinen Koffer (1961) (D) (SF) (?)
  Death Packs a Suitcase (1961) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Große Kriminalromane, 284: 1. Aufl. (HC) (DE)
  207 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Bryan Edgar Wallace
  Der Tod packt seinen Koffer (1962) (D) (SF) (?)
  Death Packs a Suitcase (1961) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Taschen-Krimi, 1100: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1961)
  206 S.
  Preis: 2,20 DM

   

Bryan Edgar Wallace
  Die Welt steht auf dem Spiel (1962) (D) (SF)
  The Device (1962) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Große Kriminalromane, 300: 1. Aufl. (TB) (DE)
  173 S.
  Preis: 5,00 DM

   

Bryan Edgar Wallace
  Die Welt steht auf dem Spiel (1962) (D) (SF)
  The Device (1962) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Große Kriminalromane, 300: 1. Aufl. (HC) (DE)
  173 S.
  Preis: 7,80 DM

   

Bryan Edgar Wallace
  Die Welt steht auf dem Spiel (2019) (D) (SF) (?)
  The Device (1962) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Apex Crime, 5250: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1962)
  228 S., ISBN: 978-3-7502-5250-9
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Bryan Edgar Wallace
  Die Welt steht auf dem Spiel (1962) (D) (SF) (?)
  The Device (1962) (E)
  Ü: Paul Baudisch
  Goldmann Taschen-Krimi, 1151: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1962)
  173 S.
  Preis: 2,20 DM