Ralph E. Vaughan - Bücher

Ralph E. Vaughan
  Sherlock Holmes und die Zeitmaschine (2012) (D) (SF)
  Sherlock Holmes and the Coils of Time (2005) (US)
  Ü: Hans Gerwien, Andreas Schiffmann
  Blitz Sherlock Holmes, 3001: 1. Aufl. (TB) (DE)
  205 S., ISBN: 978-3-89840-323-8
  Preis: 12,95 EU
  Titelbild: Mark Freier
  Serie: Sherlock Holmes
 
  J.J. Preyer
    Sherlock Holmes und die Moriarty-Lüge (2012) (D) (Auszug)
    11 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Uwe Lammers
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 259