W. Todd - Bücher

W. Todd
  Atomanschlag auf Rio (1980) (D) (SF)
  Pabel Plutonium Police, 23: 1. Aufl. (TB) (OA)
  161 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Nikolaj Lutohin
  Serie: Plutonium Police

   

W. Todd
  SOS - Atomjet in Gefahr (1979) (D) (SF)
  Pabel Plutonium Police, 19: 1. Aufl. (TB) (OA)
  161 S.
  Preis: 3,80 DM