Gert Prokop - Bücher

Gert Prokop
  Null minus Unendlich (C) (1995) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 768: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 1990)
  317 S., ISBN: 3-359-00768-9
  Preis: 22,80 DM
 
  Gert Prokop
    Bestürzender Einbruch des Unberechenbaren (1990) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    Doublepie (1990) (D)
    20 S.
  Gert Prokop
    Duffins Abschied (1990) (D)
    22 S.
  Gert Prokop
    Giovanna (1990) (D)
    8 S.
  Gert Prokop
    Das Interview (1990) (D)
    38 S.
  Gert Prokop
    Komische Vögel (1990) (D)
    24 S.
  Gert Prokop
    Der lange Schlaf (1990) (D)
    20 S.
  Gert Prokop
    Null minus Unendlich (1990) (D)
    28 S.
  Gert Prokop
    Odysseus W. Pym (1990) (D)
    45 S.
  Gert Prokop
    Der Pakt (1990) (D)
    6 S.
  Gert Prokop
    Q (1990) (D)
    24 S.
  Gert Prokop
    Der schönste Job der Welt (1990) (D)
    10 S.
  Gert Prokop
    Variationen des Nichts (1990) (D)
    24 S.
  Gert Prokop
    Würde (1990) (D)
    10 S.
  
  Rezension
  
    Karsten Kruschel
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1991 / 9
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 75
 
    Wolfgang Both
      Hans-Peter Neumann (Hrsg.)
      Terminator 13
 
    Karsten Kruschel
      Anonym (Hrsg.)
      Volksstimme Magdeburg
 

 

Gert Prokop
  Null minus Unendlich (C) (1990) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin, 305: 1. Aufl. (HC) (OA)
  325 S., ISBN: 3-360-00305-5
 
  Gert Prokop
    Bestürzender Einbruch des Unberechenbaren (1990) (D)
    35 S.
  Gert Prokop
    Doublepie (1990) (D)
    21 S.
  Gert Prokop
    Duffins Abschied (1990) (D)
    22 S.
  Gert Prokop
    Giovanna (1990) (D)
    7 S.
  Gert Prokop
    Das Interview (1990) (D)
    39 S.
  Gert Prokop
    Komische Vögel (1990) (D)
    25 S.
  Gert Prokop
    Der lange Schlaf (1990) (D)
    21 S.
  Gert Prokop
    Null minus unendlich (1990) (D)
    29 S.
  Gert Prokop
    Odysseus W. Pym (1990) (D)
    45 S.
  Gert Prokop
    Der Pakt (1990) (D)
    6 S.
  Gert Prokop
    Q (1990) (D)
    27 S.
  Gert Prokop
    Der schönste Job der Welt (1990) (D)
    10 S.
  Gert Prokop
    Variationen des Nichts (1990) (D)
    22 S.
  Gert Prokop
    Würde (1990) (D)
    11 S.

 

Gert Prokop
  Die Phrrks (C) (1994) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 743: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 1989)
  282 S., ISBN: 3-359-00743-3
  Preis: 166,00 ÖS
 
  Gert Prokop
    Ein Bild aus der Zukunft (1989) (D)
    1 S.
  Gert Prokop
    Bornemanns Heimkehr (1989) (D)
    6 S.
  Gert Prokop
    Die Contessa (1989) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    Gestern...? (1989) (D)
    17 S.
  Gert Prokop
    Ein harmloser Irrer (1989) (D)
    11 S.
  Gert Prokop
    Der Heiligenschein (1989) (D)
    11 S.
  Gert Prokop
    Im Alleingang (1989) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    In alle Ewigkeit (1989) (D)
    13 S.
  Gert Prokop
    Josefa (1989) (D)
    4 S.
  Gert Prokop
    Kasperle ist wieder da (1989) (D)
    28 S.
  Gert Prokop
    Mein Mörder kommt selten allein (1989) (D)
    18 S.
  Gert Prokop
    Eine Nacht im MEZOAfU-M (1989) (D)
    11 S.
  Gert Prokop
    Olymp - Hauptbahnhof (1989) (D)
    17 S.
  Gert Prokop
    Die Phrrks (1989) (D)
    37 S.
  Gert Prokop
    Der Rowdy (1989) (D)
    16 S.
  Gert Prokop
    Die Sache mit dem Alpha-No-i (1989) (D)
    9 S.
  Gert Prokop
    Zwerg Nr. 7 (1989) (D)
    13 S.
  
  Rezension
  
    Karsten Kruschel
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1991
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 74
 
    Wolfgang Both
      Hans-Peter Neumann (Hrsg.)
      Terminator 9
 

 

Gert Prokop
  Die Phrrks (C) (1989) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 243: 1. Aufl. (HC) (OA)
  301 S., ISBN: 3-360-00243-1
  Preis: 9,80 DD
 
  Gert Prokop
    Ein Bild aus der Zukunft (1989) (D)
    1 S.
  Gert Prokop
    Bornemanns Heimkehr (1989) (D)
    7 S.
  Gert Prokop
    Die Contessa (1989) (D)
    36 S.
  Gert Prokop
    Gestern...? (1989) (D)
    18 S.
  Gert Prokop
    Ein harmloser Irrer (1989) (D)
    12 S.
  Gert Prokop
    Der Heiligenschein (1989) (D)
    12 S.
  Gert Prokop
    Im Alleingang (1989) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    In alle Ewigkeit (1989) (D)
    14 S.
  Gert Prokop
    Josefa (1989) (D)
    5 S.
  Gert Prokop
    Kasperle ist wieder da (1989) (D)
    29 S.
  Gert Prokop
    Mein Mörder kommt selten allein (1989) (D)
    19 S.
  Gert Prokop
    Eine Nacht im MEZOAfU-M (1989) (D)
    12 S.
  Gert Prokop
    Olymp - Hauptbahnhof (1989) (D)
    18 S.
  Gert Prokop
    Die Phrrks (1989) (D)
    39 S.
  Gert Prokop
    Der Rowdy (1989) (D)
    17 S.
  Gert Prokop
    Die Sache mit dem Alpha-No-i (1989) (D)
    10 S.
  Gert Prokop
    Zwerg Nr. 7 (1989) (D)
    14 S.
  
  Rezension
  
    Rudolf Barrot
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 126
 
    Karsten Kruschel
      Anonym (Hrsg.)
      Volksstimme Magdeburg
 

 

Gert Prokop
  Der Samenbankraub (C) (1994) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 680: 2. Aufl. (PB) (NA) (EA: 1983)
  407 S., ISBN: 3-359-00680-1
  Preis: 166,00 ÖS
 
  Gert Prokop
    Drei Minuten der Ewigkeit (1983) (D)
    42 S.
  Gert Prokop
    Der Laurin oder Umzug der Engel (1983) (D)
    94 S.
  Gert Prokop
    Das Orakel von Queens (1983) (D)
    32 S.
  Gert Prokop
    Der Photonenschrei (1983) (D)
    51 S.
  Gert Prokop
    Der Samenbankraub (1983) (D)
    52 S.
  Gert Prokop
    Die Spur der Mutanten (1983) (D)
    64 S.
  Gert Prokop
    Teufelspuzzle (1983) (D)
    64 S.
  Gert Prokop
    Zwei Stichlinge aus Illinois (1983) (D)
    4 S.
  
  Rezension
  
    Armin Möhle
      Doris Dreßler (Hrsg.)
      Fandom Observer 177
 

 

Gert Prokop
  Der Samenbankraub (C) (1983) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 596: 1. Aufl. (HC) (OA)
  423 S.
  Preis: 12,80 DD
  Titelbild: Dieter Tucholke
  Illustriert von: Dieter Tucholke
 
  Gert Prokop
    Drei Minuten der Ewigkeit (1983) (D)
    44 S.
  Gert Prokop
    Der Laurin oder Umzug der Engel (1983) (D)
    98 S.
  Gert Prokop
    Das Orakel von Queens (1983) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    Der Photonenschrei (1983) (D)
    53 S.
  Gert Prokop
    Der Samenbankraub (1983) (D)
    54 S.
  Gert Prokop
    Die Spur der Mutanten (1983) (D)
    66 S.
  Gert Prokop
    Teufelspuzzle (1983) (D)
    56 S.
  Gert Prokop
    Zwei Stichlinge aus Illinois (1983) (D)
    4 S.
  
  Rezension
  
    Heinzgerd Rickert
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1984 / 10
 
    Karsten Kruschel
      Anonym (Hrsg.)
      Volksstimme Magdeburg
 

   

Gert Prokop
  Der Samenbankraub (C) (2003) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin, 1230: 1. Aufl. (HC) (ND)
  406 S., ISBN: 3-360-01230-5
  Preis: 14,90 EU

 

Gert Prokop
  Der Tod der Unsterblichen (C) (1981) (D) (SF)
  Heyne SF & F, 3851: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  284 S., ISBN: 3-453-30780-1
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Thomas Franke
 
  Gert Prokop
    Die Drossel (1977) (D)
    27 S.
  Gert Prokop
    Ein Freundesdienst (1977) (D)
    39 S.
  Gert Prokop
    Samuel, das Monster (1977) (D)
    44 S.
  Gert Prokop
    Schneewittchen und der Mann aus dem 20. Jahrhundert (1977) (D)
    35 S.
  Gert Prokop
    Spiel auf Leben und Tod (1977) (D)
    39 S.
  Gert Prokop
    Timothy Truckle (1977) (D)
    10 S.
  Gert Prokop
    Der Tod der Unsterblichen (1977) (D)
    24 S.
  Gert Prokop
    Tote stehlen nicht, oder? (1977) (D)
    33 S.
  Gert Prokop
    Wer stiehlt schon Unterschenkel? (1977) (D)
    27 S.
  
  Rezension
  
    Thomas M. Loock
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Jahrbuch 1983
 
    Thomas Tilsner
      Jürgen Mercker (Hrsg.)
      Solaris
 
    Ronald M. Hahn
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 152
 
    Horst Heidtmann
      Karl-Heinz Schmitz (Hrsg.)
      Solaris-Almanach 4
 

 

Gert Prokop
  Das todsichere Ding (1988) (D) (SF)
  Das Neue Berlin, 731: 2. Aufl. (HC) (OA) (EA: 1986)
  342 S.
  Preis: 11,80 DD
  Anmerkung: Dem Klappentext nach nicht wirklich SF?
  
  Rezension
  
    Karsten Kruschel
      Anonym (Hrsg.)
      Volksstimme Magdeburg
 

   

Gert Prokop
  Die unglaublichen Kriminalfälle des Timothy Truckle (C) (2014) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin, 2185: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  750 S., ISBN: 978-3-360-02185-4
  Preis: 13,00 EU
 
  Gert Prokop
    Drei Minuten der Ewigkeit (2014) (D)
    46 S.
  Gert Prokop
    Die Drossel (2014) (D)
    32 S.
  Gert Prokop
    Ein Freundesdienst (2014) (D)
    34 S.
  Gert Prokop
    Der Laurin oder Umzug der Engel (2014) (D)
    101 S.
  Gert Prokop
    Das Orakel von Queens (2014) (D)
    33 S.
  Gert Prokop
    Der Photonenschrei (2014) (D)
    55 S.
  Gert Prokop
    Der Samenbankraub (2014) (D)
    56 S.
  Gert Prokop
    Samuel, Das Monster (2014) (D)
    49 S.
  Gert Prokop
    Schneewittchen und der Mann aus dem 20. Jahrhundert (2014) (D)
    40 S.
  Gert Prokop
    Spiel auf Leben und Tod (2014) (D)
    41 S.
  Gert Prokop
    Die Spur der Mutanten (2014) (D)
    69 S.
  Gert Prokop
    Teufelspuzzle (2014) (D)
    70 S.
  Gert Prokop
    Timothy Truckle (2014) (D)
    9 S.
  Gert Prokop
    Der Tod der Unsterblichen (2014) (D)
    27 S.
  Gert Prokop
    Tote stehlen nicht, oder? (2014) (D)
    38 S.
  Gert Prokop
    Wer stiehlt schon Unterschenkel? (2014) (D)
    30 S.
  Gert Prokop
    Zwei Strichlinge aus Illinois (2014) (D)
    4 S.

 

Gert Prokop
  Wer stiehlt schon Unterschenkel? (C) (1977) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin: 1. Aufl. (HC) (OA)
  326 S.
  Preis: 9,80 DD
  
  Rezension
  
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 53
 
    Anonym
      D. Budde (Hrsg.)
      Stella 19
 

   

Gert Prokop
  Wer stiehlt schon Unterschenkel? (C) (1993) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin, 715: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  290 S., ISBN: 3-359-00715-8
  Preis: 16,80 DM

 

Gert Prokop
  Wer stiehlt schon Unterschenkel? (C) (2006) (D) (SF) (?)
  Das Neue Berlin, 1286: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  290 S., ISBN: 3-360-01286-0
  Preis: 14,90 EU