Stefan T. Pinternagel - Bücher

Irene Salzmann, Stefan T. Pinternagel
  A wie Überfluß (C) (2003) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 44: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten
 
  Stefan T. Pinternagel
    Am Ende (2003) (D)
    4 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Flammender Docht (2003) (D)
    3 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Die Kernfrage (2003) (D)
    3 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Der Klecks (2003) (D)
    3 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Die Mission (2003) (D)
    5 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Nur ein Alptraum? (2003) (D)
    5 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Schatten (2003) (D)
    14 S.
  Stefan T. Pinternagel
    Vergißmeinnicht (2003) (D)
    7 S.
  Irene Salzmann
    A wie Überfluß (2003) (D)
    7 S.
  Irene Salzmann
    Science Horror (2003) (D)
    4 S.
  Irene Salzmann
    Science Vision (2003) (D)
    9 S.

   

Stefan T. Pinternagel
  CyberJunk (2004) (D) (SF)
  Atlantis Allgemeine Reihe, 38: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2002)
  129 S., ISBN: 3-936742-38-3
  Preis: 8,90 EU
  Titelbild: Emmanuel Henne
  
  Rezension
  
    Michael Baumgartner
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 208
 

 

Stefan T. Pinternagel
  CyberJunk 1 (2002) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 31: 1. Aufl. (RH) (OA)
  50 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten

   

Stefan T. Pinternagel
  CyberJunk 1 (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 31: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 2002)
  72 S., ISBN: 978-1-0818-1969-9
  Preis: 4,99 EU
  Titelbild: Martin Brendel

 

Stefan T. Pinternagel
  CyberJunk 2 (2002) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 32: 1. Aufl. (RH) (OA)
  49 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten

   

Stefan T. Pinternagel
  CyberJunk 2 (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 32: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 2002)
  81 S., ISBN: 978-1-0818-2332-0
  Preis: 4,99 EU
  Titelbild: Martin Brendel

 

Stefan T. Pinternagel
  EndTot (1999) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 4: 1. Aufl. (RH) (OA)
  45 S.
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Zombie Graham, 3
  
  Rezension
  
    Dirk Van den Boom
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 123
 

   

Stefan T. Pinternagel
  EndTot (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 4: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1999)
  64 S., ISBN: 978-3-7485-7783-6
  Preis: 6,99 EU
  Titelbild: Thorsten Grewe
  Serie: Zombie Graham, 3

 

Stefan T. Pinternagel
  EndTot (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 4: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1999)
  64 S., ISBN: 978-1-0818-1804-3
  Preis: 4,99 EU
  Titelbild: Thorsten Grewe
  Serie: Zombie Graham, 3

 

Stefan T. Pinternagel
  Graham's Curse (1999) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 3: 1. Aufl. (RH) (OA)
  47 S.
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Zombie Graham, 2
  
  Rezension
  
    Dirk Van den Boom
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 123
 

   

Stefan T. Pinternagel
  Graham's Curse (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 3: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  63 S., ISBN: 978-1-0914-3867-5
  Preis: 4,99 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Zombie Graham, 2

 

Stefan T. Pinternagel
  Graham's Curse (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 3: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  63 S., ISBN: 978-3-7485-7782-9
  Preis: 6,99 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Zombie Graham, 2

 

Stefan T. Pinternagel
  Graham's Curse (2020) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 3: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  63 S., ISBN: 979-8-681-24294-9
  Preis: 3,33 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Zombie Graham, 2

 

Stefan T. Pinternagel
  Graham's Curse (2020) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 3: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  64 S., ISBN: 978-3-7531-0108-8
  Preis: 6,99 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Zombie Graham, 2

 

Stefan T. Pinternagel
  Grahams Fluch (2015) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra Sonderband, 1: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  Preis: 12,95 EU
  Serie: Zombie Graham

   

Stefan T. Pinternagel
  Grenzgänger (1999) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 2: 1. Aufl. (RH) (OA)
  48 S.
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Zombie Graham, 1
  
  Rezension
  
    Dirk Van den Boom
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 123
 

   

Stefan T. Pinternagel
  Grenzgänger (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 2: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1999)
  69 S., ISBN: 978-1-0818-1673-5
  Preis: 4,99 EU
  Titelbild: Martin Brendel
  Serie: Zombie Graham, 1

 

Stefan T. Pinternagel
  Grenzgänger (2019) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 2: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1999)
  69 S., ISBN: 978-3-7485-7781-2
  Preis: 6,99 EU
  Titelbild: Martin Brendel
  Serie: Zombie Graham, 1

 

Stefan T. Pinternagel
  Grenzgänger (2020) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 2: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  69 S., ISBN: 979-8-681-24008-2
  Preis: 3,33 EU
  Titelbild: Martin Brendel
  Serie: Zombie Graham, 1

 

Stefan T. Pinternagel
  Grenzgänger (2020) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 2: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1999)
  72 S., ISBN: 978-3-7531-0106-4
  Preis: 6,99 EU
  Titelbild: Martin Brendel
  Serie: Zombie Graham, 1

 

Stefan T. Pinternagel
  Kurt Vonnegut jr. (2005) (D) (SP)
  Shayol SF Personality, 17: 1. Aufl. (PB) (OA)
  93 S., ISBN: 3-926126-49-3
  Preis: 9,90 EU
  Serie: SF Personality, 17
 
  Christian Hoffmann
    Kurt Vonnegut im Münchener Schlachthof (2005) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Hans-Peter Neumann
    Bibliographie deutschsprachiger Ausgaben (2005) (D) (Art. oder Red.)
    16 S.
  
  Rezension
  
    Ulrich Blode
      Olaf Funke (Hrsg.)
      Fandom Observer 198
 
    Franz Hardt
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 271
 

 

Stefan T. Pinternagel
  Kurt Vonnegut jr. und die Science Fiction (2020) (D) (SP) (?)
  Memoranda SF Personality, 17: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 2005)
  197 S., ISBN: 978-3-948616-38-0
  Preis: 12,90 EU
  Serie: SF Personality, 17
  
  Rezension
  
    Kai U. Jürgens
      Melanie Wylutzki (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2021
 

 

Stefan T. Pinternagel
  Und morgen der ganze Weltenraum! (2003) (D) (AH)
  Edition SOLAR-X, 3: 1. Aufl. (TB) (OA)
  127 S.
  Preis: 8,50 EU
  Titelbild: Klaus Brandt
  
  Rezension
  
    Claas M. Wahlers
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 80
 
    Armin Möhle
      Bernd Walter (Hrsg.)
      XUN 20
 
    Thomas Hofmann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 161
 
    Rainer C. George
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 177
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/11
 

   

Stefan T. Pinternagel
  Und morgen der ganze Weltenraum! (2006) (D) (AH) (?)
  Atlantis Allgemeine Reihe, 79: 1. Aufl. (TB) (OA) (EA: 2004)
  132 S., ISBN: 3-936742-79-0
  Preis: 8,90 EU

 

Stefan T. Pinternagel
  Und morgen der ganze Weltenraum! (2020) (D) (AH) (?)
  Edition Solar-X, 77: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2004)
  146 S., ISBN: 978-3-945713-77-8