Daniel Pinkwater - Bücher

Daniel Pinkwater
  Alan Mendelsohn, der Junge vom Mars (1983) (D) (SF)
  Alan Mendelsohn, the Boy From Mars (1979) (US)
  Ü: Helga Pfetsch
  Sauerländer SF, 2472: 1. Aufl. (HC) (DE)
  159 S., ISBN: 3-7941-2472-3
  Titelbild: Rita Mühlbauer
  
  Rezension
  
    Horst Heidtmann
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1984 / 5