Thomas Newton - Bücher

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Die erste Macht (2016) (D) (SF)
  Libri Books on Demand, 5419: 1. Aufl. (TB) (OA)
  219 S., ISBN: 978-3-7412-5419-2
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 4

 

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Gefangen in Raumsektor 4 (2014) (D) (SF)
  Peter Hopf Retro SF, 310204: 1. Aufl. (TB) (OA)
  227 S., ISBN: 978-3-86305-078-8
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 2

 

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Gefangen in Raumsektor 4 (2015) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3168: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2014)
  236 S., ISBN: 978-3-7386-3168-5
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 2

 

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Der Jahrtausendtraum (2015) (D) (SF)
  Libri Books on Demand, 3169: 1. Aufl. (TB) (OA)
  238 S., ISBN: 978-3-7386-3169-2
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 3

 

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Jenseits der Sonne (2014) (D) (SF)
  Peter Hopf Retro SF, 310202: 2. Aufl. (TB) (OA)
  225 S., ISBN: 978-3-86305-091-7
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 1

 

Thomas Newton
    (Pseudonym von: Thomas Knip)
  Jenseits der Sonne (2015) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3167: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2014)
  236 S., ISBN: 978-3-7386-3167-8
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: R.S. Lonati
  Serie: John Storm, 1