Bernard Newman - Bücher

Bernard Newman
  Drei Mann und ein Planet (1953) (D) (SF)
  The Flying Saucer (1948) (US)
  Ü: Erwin Thomas
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (DE)
  292 S.
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Bernhard Borchert