Hanna Julian - Bücher

Hanna Julian
  Cys vs. Silvers: River und Armand (2020) (D) (SF) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 1407: 1. Aufl. (TB) (OA)
  372 S., ISBN: 978-3-96089-407-0
  Preis: 13,95 EU
  Titelbild: Irene Repp

 

Hanna Julian
  Der Gefangene von Pamu (2012) (D) (SF) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 100: 1. Aufl. (TB) (OA)
  308 S., ISBN: 978-3-943678-00-0
  Preis: 13,95 EU

 

Hanna Julian
  Kemet: Der Fluch (2017) (D) (PH) (?)
  Independently Pub., 3030: 1. Aufl. (TB) (OA)
  295 S., ISBN: 978-1-9732-3030-4
  Preis: 12,70 EU

 

Hanna Julian
  Lex Warren - Jagd durch das Universum (2013) (D) (SF) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 216: 1. Aufl. (TB) (OA)
  372 S., ISBN: 978-3-944737-16-4
  Preis: 13,95 EU

 

Hanna Julian
  Verräterherz (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 1757: 1. Aufl. (TB) (OA)
  242 S., ISBN: 978-1-5327-1757-4
  Preis: 12,74 EU