Tamara Siler Jones - Bücher

Tamara Siler Jones
  Die Pfade des Bösen (2015) (D) (F)
  Threads of Malice (2005) (E)
  Ü: Michael Krug
  Bastei-Lübbe SF & F, 20793: 1. Aufl. (TB) (DE)
  543 S., ISBN: 978-3-404-20793-0
  Preis: 9,99 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Tamara Siler Jones
  Tal der Seelen (2015) (D) (F)
  Valley of the Soul (2006) (E)
  Ü: Michael Krug
  Bastei-Lübbe SF & F, 20812: 1. Aufl. (TB) (DE)
  509 S., ISBN: 978-3-404-20812-8
  Preis: 9,99 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Tamara Siler Jones
  Die Toten im Schnee (2014) (D) (F)
  Ghosts in the Snow (2004) (E)
  Ü: Michael Krug
  Bastei-Lübbe SF & F, 20781: 1. Aufl. (TB) (DE)
  526 S., ISBN: 978-3-404-20781-7
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Hrvoje Beslic
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik