Diana Wynne Jones - Bücher

Diana Wynne Jones
  Einmal zaubern - Touristenklasse (2000) (D) (F)
  The Dark Lord of Derkholm (1998) (E)
  Ü: Eva Bauche-Eppers
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20391: 1. Aufl. (TB) (DE)
  509 S., ISBN: 3-404-20391-7
  Preis: 8,64 EU
  Titelbild: Steve Crisp
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 140
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 129
 
    Markus Pristovsek
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 129
 

 

Diana Wynne Jones
  Feuer und Schierling (1995) (D) (F)
  Fire and Hemlock (1984) (E)
  Ü: Wolf Harranth
  Beltz & Gelberg Gulliver, 742: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1992)
  429 S., ISBN: 3-407-78742-1
  Titelbild: Dante Gabriel Rossetti

 

Diana Wynne Jones
  Der Fluch des Ringes (1989) (D) (F)
  Power of Three (1976) (E)
  Ü: Ingrid Weixelbaumer
  dtv junior, 70165: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1982)
  187 S., ISBN: 3-423-70165-X
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Susann Opel

 

Diana Wynne Jones
  Der Fluß der Seelen (2003) (D) (F)
  The Spellcoats (1979) (E)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20463: 1. Aufl. (TB) (DE)
  335 S., ISBN: 3-404-20463-8
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Illustriert von: Johann Peterka
  Serie: Dalemark, 3

 

Diana Wynne Jones
  Eine Frage der Balance (2000) (D) (F)
  Deep Secret (1997) (E)
  Ü: Eva Bauche-Eppers
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20378: 1. Aufl. (TB) (DE)
  474 S., ISBN: 3-404-20378-X
  Preis: 123,00 ÖS
  Titelbild: Keith Parkinson
  
  Rezension
  
    Bernhard Kempen
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 38
 
    Angelika S. Herzog
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 125
 

 

Diana Wynne Jones
  Die heiligen Inseln (2002) (D) (F)
  Drowned Ammet (1977) (E)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20452: 1. Aufl. (TB) (DE)
  366 S., ISBN: 3-404-20452-2
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Illustriert von: Johann Peterka
  Serie: Dalemark, 2

 

Diana Wynne Jones
  Die Krone von Dalemark (2003) (D) (F)
  The Crown of Dalemark (1993) (E)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20468: 1. Aufl. (TB) (DE)
  510 S., ISBN: 3-404-20468-9
  Preis: 8,90 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Illustriert von: Johann Peterka
  Serie: Dalemark, 4

 

Diana Wynne Jones
  Plötzlich war da wilder Zauber (1999) (D) (F)
  A Sudden Wild Magic (1992) (E)
  Ü: Eva Bauche-Eppers
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20368: 1. Aufl. (TB) (DE)
  443 S., ISBN: 3-404-20368-2
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Keith Parkinson
  
  Rezension
  
    Sabine Lang
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 185
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 119
 
    Markus Pristovsek
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 121
 

 

Diana Wynne Jones
  Die Spielleute von Dalemark (2002) (D) (F)
  Cart and Cwidder (1975) (E)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20442: 1. Aufl. (TB) (DE)
  302 S., ISBN: 3-404-20442-5
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Illustriert von: Johann Peterka
  Serie: Dalemark, 1
  
  Rezension
  
    Angelika S. Herzog
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 150
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2002/11
 

 

Diana Wynne Jones
  Zauberstreit in Caprona (2001) (D) (F)
  The Magicians of Caprona (1980) (E)
  Ü: Friedl Hofbauer, Anna Melach
  Carlsen: 3. Aufl. (HC) (NÜ) (EA: 1983)
  302 S., ISBN: 3-551-55212-6
  Preis: 182,00 ÖS
  Titelbild: Sabine Wilharm
  Serie: Die Welt des Chrestomanci, 2