P.D. James - Bücher

P.D. James
  Im Land der leeren Häuser (1993) (D) (SF)
  The Children of Men (1992) (E)
  Ü: Christa Seibicke
  Droemer Knaur: 1. Aufl. (HC) (DE)
  320 S., ISBN: 3-426-19324-8
  
  Rezension
  
    Udo Klotz
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 112
 
    Matthias Neiden
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Florian F. Marzin
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1999
 

 

P.D. James
  Im Land der leeren Häuser (1999) (D) (F)
  The Children of Men (1992) (E)
  Ü: Christa Seibicke
  Knaur Allgemeine Reihe, 60372: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1993)
  362 S., ISBN: 3-426-60372-1
  Preis: 14,00 DM
  
  Rezension
  
    Udo Klotz
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 112
 
    Matthias Neiden
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Florian F. Marzin
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1999