Norman Hunter - Bücher

Norman Hunter
  Die geheime Geheim-Maschine (C) (1976) (D) (SF)
  Professor Branestawm up the Pole (1972) (E)
  Ü: Wolf Harranth
  Jungbrunnen, 5340: 1. Aufl. (GB) (DE)
  128 S., ISBN: 3-7026-5340-6
  Titelbild: Johannes Fessl
  Illustriert von: Johannes Fessl
 
  Norman Hunter
    Frau Schnüffelschnauz macht Kuchen (1976) (D)
    Mrs. Flittersnoop's Birthday Present (1972) (E)
    10 S.
  Norman Hunter
    Die geheime Geheim-Maschine (1976) (D)
     (1972) (E)
    10 S.
  Norman Hunter
    Ein genialer Bildermaler (1976) (D)
     (1972) (E)
    13 S.
  Norman Hunter
    Die große Regatta von Groß-Pagwell (1976) (D)
     (1972) (E)
    12 S.
  Norman Hunter
    Hirngeschlagenes Wetter (1976) (D)
     (1972) (E)
    9 S.
  Norman Hunter
    Hirnschlag übernimmt das Kommmando (1976) (D)
     (1972) (E)
    10 S.
  Norman Hunter
    Hirnschlags Eisenbahn (1976) (D)
     (1972) (E)
    14 S.
  Norman Hunter
    Hirnschlags Zoo (1976) (D)
     (1972) (E)
    8 S.
  Norman Hunter
    Professor Hirnschlag auf dem Mast (1976) (D)
    Professor Branestawm up the Pole (1972) (E)
    13 S.
  Norman Hunter
    Professor Hirnschlag geht in die Luft (1976) (D)
     (1972) (E)
    11 S.
  Norman Hunter
    Das Ungeheuer von Pagwell (1976) (D)
     (1972) (E)
    12 S.