Ulfert Hübler - Bücher

Ulfert Hübler
  Denker (2004) (D) (SF)
  Machtwort Allgemeine Reihe, 73: 1. Aufl. (TB) (OA)
  208 S., ISBN: 3-936370-73-7
  Preis: 10,00 EU

 

Ulfert Hübler
  Die Galaktische Union (2003) (D) (SF)
  Machtwort Allgemeine Reihe, 28: 1. Aufl. (TB) (OA)
  218 S., ISBN: 3-936370-27-3
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Ulfert Hübler

 

Ulfert Hübler
  Die Geronten (2002) (D) (SF)
  Machtwort Allgemeine Reihe, 7: 1. Aufl. (TB) (OA)
  244 S., ISBN: 3-936370-07-9
  Preis: 9,50 EU
  Titelbild: Ulfert Hübler