Bert Horsley - Bücher

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Station Einstein (1958) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 114: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,60 DM
  Serie: Jim Parker, 56

   

Axel Nord, Bert Horsley
  Station Einstein (C) (2014) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Jim Parker, 14: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  Preis: 34,90 EU
  Serie: Jim Parker (ND), 14
 
  Bert Horsley
    Station Einstein (1957) (D) (Roman)
  Axel Nord
    Atomboß Cunningham entführt (1956) (D) (Roman)
  Axel Nord
    Sonnenreich der Zukunft (1957) (D) (Roman)

   

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Der unsichtbare Planet (1957) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 104: 1. Aufl. (RH) (OA)
  45 S.
  Preis: 0,50 DM

   

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Die verlorene Erfindung (1958) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 116: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Serie: Jim Parker, 57

   

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Die verlorene Erfindung (C) (2014) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Jim Parker, 15: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  Preis: 34,90 EU
  Serie: Jim Parker (ND), 15
 
  Bert Horsley
    Die verlorene Erfindung (1958) (D) (Roman)
  Bert Horsley
    Warnung im roten Nebel (1958) (D) (Roman)
  Bert Horsley
    Wir wußten zuviel (1958) (D) (Roman)

   

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Warnung im roten Nebel (1958) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 121: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: H. Albrecht
  Serie: Jim Parker, 58

   

Bert Horsley
    (Pseudonym von: Walter Spiegl)
  Wir wußten zuviel (1958) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 129: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: H. Albrecht
  Serie: Jim Parker, 59